e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI12 Mar

SVE?ANO ZAVREN PROJEKAT

Dana 03.03.2017. /petak/  je u Op?oj bolnici Teanj na sve?ani na?in obiljeen zavretak projekta "Energetska efikasnost", a koji je Op?a bolnica Teanj realizovala pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva prostornog ure?enja. Kreditna sredstva je odobrila Svjetska banka, a garant je Vlada ZDK. Vrijednost ove investicije je oko milion KM.

10 Mar

TEKST O OP?OJ BOLNICI TEANJ U

Tekst o Op?oj bolnici Teanj u "Naoj rije?i" a povodom odrane press-konferencije 24.02.2017. godine u Op?oj bolnici Teanj moete pogledati OVDJE.10 Mar

PRESS-KONFERENCIJA U POVODU OBILJEAVANJA 25 GODINA USPJENOG DJELOVANJA OP?E BOLNICE TEANJ

Op?a bolnica Teanj kontinuirano radi na poboljanju usluga u oblasti zdravstvene skrbi o pacijentima, o ?emu najbolje govore ?injenice o prologodinjim projektima koje je ova ustanova realizovala. U toku 2016.godine JU Op?a bolnica Teanj je realizovala projekte u vrijednosti preko 1,7 miliona maraka,20 Dec

POSJETA PREDSTAVNIKA MZ JABLANICA

Dana 19.12.2016. godine Op?u bolnicu Teanj je pojetila delegacija Mjesne zajednice Jablanica u sastavu predsjednik Skuptine MZ Jablanica Plan?i? Nusret, predsjednik Savjeta MZ Jablanica Bai? Fehro, ?lan Savjeta MZ Jablanica Lihi? Adnan i sekretar MZ Jablanica Lihi? Almir.27 Okt

VI PULMOLOKI DANI - TEANJ 2016

Dana 29.10.2016. godine u Op?oj bolnici Teanj je odran 6. Stru?no – nau?ni skup sa me?unarodnim u?e?em “Pulmoloki dani" – Teanj 2016 u organizaciji Op?e bolnice Teanj i Ljekarske komore ZDK.

Skup je otvorio direktor Op?e bolnice Teanj doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinovi?, a rije?i dobrodolice i uspjean rad ovom skupu uputio je i na?elnik Op?ine Teanj Suad Huski?.27 Okt

ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE

U Op?oj bolnici Teanj u saradnji sa Institutom za plu?ne bolesti Vojvodine dana 28.10.2016. godine je odrana kola za medicinsko osoblje iz oblasti spirometrije. kola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru European Spirometry Training Programme koji organizuje  HERMES (Harmonised Education of Respiratory Medicine in European Specialties).17 Jun

RAMAZANSKE HEDIJE PACIJENTIMA OP?E BOLNICE

Delegacija Regionalnog odbora "Merhamet" Maglaj, koju predvodi v.d. direktora Sanela Omerovi?, posjetila je, u sklopu ramazanskih aktivnosti, Op?u bolnicu Teanj gdje je razgovarala sa direktorom ove ustanove doc.dr.med.sc. Rifatom Sejdinovi?.

Pacijentima na internom odjelenju, odjelejenju hirurgije i plu?nom odjelenju delegacija "Merhameta" podijelila je 90 kilograma hurmi, dok su pacijentima na dje?ijem odjelenju donirali setove sa sredstvima za higijenu,kolski pribor i slatkie.26 Maj

XI. SPORTSKI SUSRETI

Kao i svake godine, tako i ove u Neumu se od 25.05. do 29.05.2016. godine odravaju XI. sportski susreti Klini?kih centara i bolnica Bosne i Hercegovine. Ovogodinji organizator sportskih susreta je Op?a bolnica Teanj.24 Maj

POSJETA OP?OJ BOLNICI

 U subotu 21.05.2016. godine Op?u bolnicu Teanj su zvani?no posjetili dekanesa Medicinskog fakulteta Sarajevo prof.dr. Amira Hadovi? - Duvo i dekan Prirodno-matemati?kog fakulteta Sarajevo prof. Rifat krijelj - novo izabrani rektor Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom obili su odjeljenja i slube Op?e bolnice Teanj i na zajedni?kom sastanku sa menadmentom ove ustanove dogovorili vidove nau?no-istraiva?ke i stru?ne saradnje.