e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

O nama

Početak zdravstva na području Tešnja

Kao prvi dokument o načinu liječenja i zdravstvenoj kulturi u Tešnju pominje se Tešanjska ljekaruša - 1835. godine (Anali Historijskog muzeja JAZU u Dubrovniku VIII-IX, 1962, str.449-505).
Hadži Aljo Mešić označava se prvim ljekarom u Tešnju - 1864. godine. U izvornom dokumentu piše "narodni ljekar", iz čega se može naslutiti da se bavio liječenjem - "narodnom medicinom".
Klasična ambulanta konvencionalne medicine otvorena je 1885. godine. Kao prvi doktor u Tešnju pominje se dr. Jaroslav Wertheimer. od 1893. godine doktor u Tešnju je službovao dr. med. Bela Eszelowski, odmah poslije njega - dr med. Josip Romazekan, a od 1900. godine dr. med. Ferdinand Engel.
U Tešnju je 1899. godine radio narodni ljekar Muho Berberović.
Prva apoteka u Tešnju osnovana je 1884. godine a prvi apotekar je bio Petar Misitas.


                                                                                                                                      
 U periodu izmeðu dva svjetska rata stalna ambulanta nalazila se u zgradi ŠPITALJ,  u mahali Tepe, u kojoj je nakon drugog svjetskog rata otvoren Odjel za liječenje tuberkuloznih bolesnika.

Bolnicu stacionarnog tipa Tešanj nije imao. Pacijenti su na tretman upućivani u Tuzlu, Sarajevo i druge veće centre.


Odmah nakon Drugog svjetskog rata u Tešnju je službovao stalni doktor. Od 1944. godine ovdje je na službi bio, sve do umirovljenja početkom sedamdesetih godina, dr Nikola Ljahov.
1954. godine počela je gradnja objekta Doma zdravlja, a već 1958. godine u njemu je bilo uposleno 40 radnika. Od tada počinje i otvaranje ambulanti na terenu, a u zdravstvu se zapošljava sve veći broj stručnih medicinskih kadrova.
Neposredno pred početak agresije na BiH u tešanjskom zdravstvu bilo je zaposleno oko 230 radnika.

Početkom maja 1992. godine od zdravstvenih ustanova (Doma zdravlja Tešanj, odjeljenja RMC Doboj koji su bili locirani u Tešnju) formira se Ratna bolnica Tešanj koja je prihvatila svo medicinsko osoblje kao i nemedicinsko osoblje izbjeglo iz RMC Doboj i drugih zdravstvenih centara regije.Za upravnika Ratne bolnice postavlja se Prof. dr sci Ekrem Ajanović.

OPÆA BOLNICA TEŠANJ

Rješenjem Ministarstva zdravstva R BiH, broj 02-5-472/94 od 26.05.1994. godine utvrðeno je da su ispunjeni uslovi prostora, opreme i kadra za obavljanje sekundarne zdravstvene zaštite  a time i formiranje Opće bolnice Tešanj.
Prelazno općinsko vijeće Tešanj na sjednici održanoj 07.09.1994. godine donosi Odluku o osnivanju Opće bolnice Tešanj. Viši sud u Dobojunizvršio je upis u sudski registar 13.10.1994. godine i ovlastio kao VD prof. dr sci Ekrema Ajanović. Kantonalni sud u Zenici 06.08.1988. godine izvršio je upis u sudski registar zbog usklaðivanja djelatnosti sa sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti.  Ministarstvo zdravlja Ze-do kantona 16.11.2000. godine donijelo je Rješenje da Javna ustanova Opća bolnica Tešanj ispunjava uvjete prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme i sanitarno-preventivne uvjete za obavljanje bolničke djelatnosti. Bolnica se upisuje u poseban registar Kantonalnog ministarstva zdravstva.

 
- Za prvog direktora Opće bolnice Tešanj imenovan je Prof. dr sci Ekrem  
  Ajanović i tu je dužnost obnašao od 07.09.1994. godine do 12.11.1996.
  godine.

- Od 13.11.1996. godine do 04.07.1997. godine za VD direktora Opće
  bolnice Tešanj imenovan je Prim. dr Alija Smajlović, specijalista hirurg.

- Od 05.07.1997. godine pa do 31.07.2005. godine, odnosno u dva mandata direktor bolnice je bio prof. dr.  Besim Prnjavorac, specijalista interne medicine - kl.imunolog - pulmolog.

- Od 01.08.2005. godine do 31.07.2009. godine direktor Opće bolnice Tešanj bio je prim. dr  Hajrudin Ðogić, specijalista dječije kirurgije.
 
- Od 01.08.2009. godine do 31.07.2017. godine direktor Opće bolnice Tešanj bio je doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinović, specijalista interne medicine - subspecijalista pulmolog.
 
- Od 01.08.2017. godine do 26.08. 2021. godine direktor Opće bolnice Tešanj bio je prim.doc.dr.med.sci. Hasan Škiljo, specijalista opće hirurgije - subspecijalista abdominalne hirurgije.
 
- Od 26.08.2021. godine za direktora Opće bolnice Tešanj na mandatni period od četiri godine imenovan je mr.sc.med. Omer Bedak, specijalista interne medicine - subspecijalista kardiolog.

Važniji datumi :

- Prva dijaliza uraðena 15.03.1993. godine
- Prva gastroskopija uraðena 18.03.1999. godine
- Prva bronhoskopija uraðena 08.08.2000. godine
- Prvi PACE-maker ugraðen 07.01.2003. godine
- Plućni odjel otvoren 25.01.2000. godine
- Prva laparoskopska operacija uraðena 01.12.2001. godine
- Prva ehokardiografija uraðena 06.10.2001. godine

Danas Opća bolnica Tešanj je značajna ustanova koja zapošljava 245 radnika koji u suvremeno opremljenom prostoru sprovode specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo općine Tešanj i njoj gravitirajućih općina Doboj Jug, Usora, Maglaj.

U svom sastavu Opća bolnica Tešanj ima 10 odjeljenja u kojima je 221 bolesničkih kreveta čija je iskorištenost gotovo 100%,  kao i 10 službi i sve to smješteno u veoma komfornom prostoru.

Jedna od prepoznatljivosti ove ustanove je i ta što Opća bolnica Tešanj nema LISTE ČEKANJA NI ZA JEDNU MEDICINSKU USLUGU. 

Kvalifikaciona struktura u Općoj bolnici Tešanj:
47 doktora medicine,
   od toga 27 specijalista raznih specijalnosti,
                12 doktora medicine na specijalizaciji
                  8 doktora medicine

-    2 magistra zdravstvene njege,
18 diplomiranih medicinski sestara-tehničara,
11 viših medicinskih sestara-tehnilčara,
102 medicinska sestra-tehničar
-    1 diplomirani pravnik,
-    1 diplomirani ekonomista,
-    1 diplomirani inženjer informatike,
18 ekonomskih i administrativnih tehničara,
12 vkv radnika
32 zaposlenika sa nižom stručnom spremom

Kako dalje...
Novim tehnologijama, novim doktrinama medicinskih postupaka, usvajajući kao zlatni standard, pozitivna iskustva dosadašnje medicinske prakse.
Napredak je u usavršavanju dosada ustanovljenog znanja, vještine, doktrine i korekcije samo onog za što je dokazana bolja alternativa.