e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI06 Jan

ADAPTACIJA SLUBE ZA HEMODIJALIZU

Krajem decembra 2014. godine zavrena je adaptacija Slube za hemodijalizu Op?e bolnice Teanj. Tom prilikom u posjeti Op?oj bolnici Teanj bili su ministrica zdravstva Ze-do kantona prim.dr. Senka Balorda, pomo?nik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona Indira Mundi?, predstavnici udruenja dijaliznih, transplantiranih i bubrenih bolesnika regije Doboj eljko Risti? i Dragana Gligori?, te predstavnik udruenja dijaliznih pacijenata Osmo Bureji?.06 Jan

TRADICIONALNI ISPRA?AJ U PENZIJU

Dana 30.12.2014. godine u Op?oj bolnici Teanj uprili?en je sve?ani tradicionalni ispra?aj u penziju za dva dugogodinja zaposlenika ove ustanove. Kao i do sada, Op?a bolnica je tim povodom pripremila skromnu sve?anost za viu medicinsku sestru Mei? erifu, koja je obavljala dugi niz godina poslove i radne zadatke glavne sestre odjeljenja za hirurke bolesti i zaposlenika iz slube za pravne, kadrovske i op?e poslove Rami? Rabiju.04 Dec

KONTINUIRANA EDUKACIJA UPOSLENIKA OP?E BOLNICE TEANJ

U okviru kontinuirane edukacije doktora Op?e bolnice Teanj, dana 29.11.2014. godine uspjeno je zavrena jednomjese?na kola ultrazvuka za ?etrnaest doktora ove ustanove.04 Dec

STRU?NO NAU?NA SARADNJA UNZE I OBT

Dana 28.11.2014. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj potpisan je Ugovor o stru?no nau?noj saradnji izme?u Univerziteta Zenica - Zdravstvenog fakulteta Zenica i Op?e bolnice Teanj.29 Okt

IV. PULMOLOKI DANI TEANJ 2014

U?esnicima stru?no-nau?nog skupa se obratio direktor Op?e bolnice Teanj doc.dr.med.sc Rifat Sejdinovi? i zaelio uspjean rad i boravak u Tenju, te naveo kako je ?ast i zadovoljstvo ovoj ustanovi ukazati gostima gostoprimstvo i ove godine na "Pulmolokim danima" u Tenju, koje Op?a bolnica organizira ve? tradicionalno po ?etvrti put.22 Sep

Suradnja KB Dubrava Zagreb i Op?e bolnice Teanj

Sastanku su prisustvovali na?elnik op?ine Teanj mr.sc. Suad Huski? sa saradnikom, na?elnik op?ine Usora Ilija Niki?, pravnik, dok su ispred Op?e bolnice Teanj bili prisutni Direktor doc.dr.med.sc. Rifat Sejdinovi? sa na?elnicima odjeljenja i slubi.29 Jul

bajramska posjeta

Povodom Ramazanskog bajrama pacijente na odjeljenjima Op?e bolnice Teanj posjetili su u drutvu sa direktorom bolnice dr Rifatom Sejdinovi?em,  Op?inski na?elnik Suad Huski? i Glavni imam Medlisa Islamske zajednive Teanj Fuad ef. Omerbai? koji su tom prilikom uru?ili bolesnicima skromne bajramske hedije.

Ove posjete i obilazak bolesnika pred bajramske blagdane, ve? nekoliko godina organizovane su od strane predstavnika Op?ine i Medlisa Islamske zajednice Teanj.27 Jun

Posjeta delegacije iz Malezije


Op?u bolnicu Teanj posjetili su ?lanovi humanitarne nevladine organizacije "Mercy Malaysia". Nakon posjete poplavljenim podru?ima Maglaja i Doboja, ?lanovi tima ove organizacije posjetili su i ovu ustanovu gdje su se sastali sa direktorom Op?e bolnice Teanj i Na?elnikom op?ine Teanj.29 Maj

Donacija lijekova

Danas 29.05.2014. godine iz Njema?ke regije Londkreis Ostalbkreis dostavljena je manja koli?ina lijekova i hirurkih instrumenata Op?oj bolnici Teanj.

Direktor Bolnice doc.dr.med.sc. Rifat Sejdinovi? u kratkom razgovoru sa predstavnicima ove regije zahvalio se na donaciji te ih je upoznao sa aktivnostima koje je ova ustanova poduzela u periodu elementarnih nepogoda koje su zahvatile ovo podru?je.
29 Maj

Medicinska ekipa se vratila iz Domaljevca

Zaposlenici Op?e bolnice Teanj koji su bili upu?eni kao pomo? upanijskoj bolnici Oraje, boravili su tri dana u Domaljevcu gdje su pruali zdravstvenu pomo? stanovnitvu tog poplavljenog podru?ja, vratili su se puni utisaka i dojmova koji se ?ovjeku urezuju zauvijek u pam?enje.