e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI

01 Jul

Zabrana puenja u Op?oj bolnici Teanj

Od 01.07.2009. godine u Op?oj bolnici Teanj po?inje primjena Zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih preraevina, to zna?i da je puenje potpuno zabranjeno u svim prostorijama Op?e bolnice Teanj, kako za zaposlenike, tako i za pacijente i posjetioce kao i za druga lica koja se iz bilo kojeg razloga nau u Op?oj bolnici.
Za pua?e, zaposlenike Op?e bolnice Teanj, obezbjeen je prostor u sali restorana ove ustanove.

21 Maj

Donacija kompjutera

 

Dana 19.05.2009. godine Odjeljenju za dje?ije bolesti Op?e bolnice Teanj uru?en je kompjuter sa prate?om opremom od strane GlaxoSmithKline predstavnitvo u Sarajevu. Ova vrijedna donacija dobro ?e do?i osoblju ovog odjeljenja, te ?e omogu?iti bolje i kvalitetnije pra?enje zdravstvenog stanja djece i njihov bri oporavak. U ime Op?e bolnice Teanj direktor prim. dr Hajrudin ogi? uputio je darovateljima najiskrenije izraze zahvalnosti na donaciji.

20 Maj

Donacija aparata za dijalizu

Ovih dana je Op?a bolnica Teanj dobila kao donaciju aparat za dijalizu njema?kog proizvoa?a B/Braun Avitum marke Dijalog Plus sa prate?om opremom od humanitarne organizacije Human Appeal International iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - predstavnitvo u Sarajevu. Predstavnik ove humanitarne organizacije dr Aisa Jusuf, direktor za projekte, bio je i gost Op?oj bolnici Teanj, te je u kra?em razgovoru sa efom Odjeljenja za dijalizu doc.dr sc. Besimom Prnjavorac, glavnim tehni?arem Odjeljenja Besimom Hasani? i menadmentom Bolnice upoznao o aktivnostima i projektima koje ova humanitarna organizacija sprovodi u Bosni i Hercegovini jo od 1992. godine.
Direktor Op?e bolnice Teanj prim. dr Hajrudin ogi? je istakao da ?e ova donacija itekako pomo?i za bolju skrb dijaliznih pacijenata, te je ovom prilikom jo jednom uputio iskrenu zahvalnost donatorima.


29 Apr

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa UKC Tuzla

Dana 24.04.2009. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj direktor Op?e bolnice Teanj prim.dr Hajrudin ogi? i generalni direktor Univerzitetsko klini?kog centra Tuzla prof.dr med.sci. Elmir ?i?kui? potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji. Uz predstavnike UKC Tuzla, ovoj sve?anosti prisustvovao je i Ministar zdravstva Zeni?ko-dobojskog kantona prim.dr Milo Kuzmanovi?  kao i predstavnici zdravstvenih ustanova koje gravitiraju Op?oj bolnici Teanj i predstavnici drutveno-politi?kih struktura  op?ina Teanj, Doboj Jug, Usora i Maglaj. Ovom prilikom obiljeena je i godinjica saradnje sa Op?om bolnicom Zabok (Hrvatska), Klini?ko-bolni?kim centrom Golnik (Slovenija), Kantonalnom bolnicom Zenica i JU Dom zdravlja Tuzla uz prisustvo predstavnika ovih ustanova. Nakon sve?anosti potpisivanja Sporazuma, gosti su obili sajam privrede "Biznis 2009" Teanj kao i stari dio grada i teanjsku kulu.
 

16 Apr

Dvije posjete Op?oj bolnici Teanj

Predstavnici EUFOR-a iz tima za vezu i posmatranje lot 2 Tesli?, bili su 15.04.2009. godine u radnoj posjeti Op?oj bolnici Teanj. U kratkom ali konstruktivnom razgovoru sa direktorom Bolnice prim. dr Hajrudinom ogi?, gosti su upoznati sa zdravstvenom situacijom na podru?ju koje gravitira ovoj ustanovi i planovima ove ustanove u narednom periodu.


Istog dana, Op?u bolnicu Teanj posjetio je i gosp. Werner Klasner, direktor humanitarne organizacije Maltezer za jugoisto?nu Evropu iz Njema?ke. U kra?em razgovoru gost je upoznat sa situacijom Op?e bolnice Teanj te je dogovorena daljnja saradnja sa ovom humanitarnom organizacijom.


13 Apr

Stru?na radionica o HOPB


Op?a bolnica Teanj u saradnji sa "GlaxoSmithKline" - predstavnitvo u BiH i Ljekarskom komorom Zeni?ko-dobojskog kantona, organizovali su 07.04.2009. godine u Hotelu "AA" Jelah stru?nu radionicu na temu "HOPB" (Hroni?na Opstruktivna Plu?na Bolest). Radionica je organizovana kroz tri tematske cjeline: "Definicija, epidemiologija i patofizioloke postavke HOPB" - predava? Sejdinovi? dr Rifat, spec. interne medicine iz Op?e bolnice Teanj, "Primjena i zna?aj spirometrije u dijagnostici HOPB" - predava? i moderator radionice prof. dr sci Ekrem Ajanovi? iz Op?e bolnice Teanj i "Farmakoterapija HOPB" - predava? prof. dr Bakir Mehi?, Klinika za plu?ne bolesti UKC Sarajevo, dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Odabrane teme prezentovane su na kvalitetan na?in uz aktivnu participaciju ve?ine sudionika radionice.


 

06 Apr

Dva stru?na predavanja gostiju iz UKC Tuzla


Uz veliko prisustvo zdravstvenih radnika Op?e bolniceTeanj, JU Doma zdravlja Teanj kao i drugih zdravstvenih ustanova iz okruenja, dana 02.04.2009. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj odrana su dva stru?na predavanja na teme "Akutni pankreatit" - predava?prof. dr Deo Mei?, direktor Klinike za hirurgiju Tuzla i "Proces zdravstvene njege i sestrinska dokumentacija" - predava? Safija Kalajli?, glavna sestra Klini?kog centra Tuzla. Pored predava?a, gosti Op?oj bolniciTeanj iz UKC Tuzla  bili su i doc.dr Zijo Rifatbegovi?, doc.dr Mirha Agi?, mr.dr Indira Mehmedagi?, mr.dr Sead erak, mr.dr Indira erak, doc.dr Elvira Konji? kao i Albina Hrvanovi?, glavna sestra Klinike za hirurgiju Tuzla, koji su obili prostorije Op?e bolnice i  upoznali se sa radom ove ustanove. Ovom prilikom direktor Op?e bolnice Teanj prim.dr Hajrudin ogi? najavio je novi ciklus stru?nih predavanja iz raznih podru?ja medicine.

 
 
 
 
 

23 Mar

Vrijedna donacija

Firma Hoffmann la Roshe Ltd. - predstavnitvo u Sarajevu je 17.03.2009. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj posredstvom predstavnika firme Damira Babi?, Produkt Menadera i mr. ph Nerme Bor?ak, stru?nog savjetnika, donirala ovoj ustanovi veoma vrijednu Vodilicu za biopsiju pod kontrolom ultrazvuka.
Donirana oprema ?e pove?ati sigurnost u dijagnosti?koj obradi podataka.

13 Mar

Projekt "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke"


Krajem 2008. godine u Op?oj bolnici Teanj je pod ingerencijom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH pokrenut projekat "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke"
Osnovni cilj ovog projekta je smanjenje morbiditeta, invaliditeta i smrtnosti uzrokovano rakom dojke, kao i financijska uteda na trokovima lije?enja, prvenstveno trokovi koritenja citostatika i radioterapije.
Mamografski pregled se izvodi kod premenopauzalnih ena u prvoj polovici ciklusa.
Osnovni cilj projekta spre?avanje bolesti u njenom najranijem stadiju, planira se ostvariti provoenjem aktivnosti koje trebaju rezultirati postizanjem specifi?nih ciljeva projekta:
- kroz javne kampanje upoznati javnost o problemu raka dojke kao i na?inu prevencije i samopregleda,
- osposobiti lije?nike obiteljske medicine i op?e prakse za prepoznavanje riziko faktora nastanka raka, kao i njegovo rano otkrivanje,
- scrining metodom - mamografijom otkriti rak dojke u to ranijoj fazi nastanka.
Stru?ni tim za ovaj projekat iz Op?e bolnice sa?injavaju:
- Mr.sc med Hasan kiljo, spec.hirurg - predsjednik tima,
- Prim. dr Kemal Kahvi?, spec. radiolog,
. Livnjak Besim, vii radioloki tehni?ar i
- Alikadi? Azra, medicinska sestra.


13 Mar

Zavren Program obuke i razmjene iskustava


Pod pokroviteljstvom JICA Kyushu Japan (Japanska agencija za meunarodnu saradnju) od 19.01.2009. godine do 21.02.2009. godine Direktor Op?e bolnice Teanj Prim. dr Hajrudin ogi? boravio je u Japanu u okviru "Programa rukovoenja bolnicama za jugo-isto?ne evropske zemlje".
Cilj Programa je bio poboljanje u upravljanju bolnicama u smislu obezbjeivanja budeta dovoljnog za odravanje medicinske opreme.
Obuka je osmiljena sa ciljem prenoenja znanja i tehnike iz Japana, kako bi u?esnici po povratku u svoje mati?ne zemlje prenijeli iskustva u pristupu i strategiji koji vode poboljanju upravljanja bolnicama.
Po zavretku obuke u?esnicima su uru?eni certifikati