e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Ostale aktuelnosti

cigareta-333.jpg


Na osnovu ?lana 3. Zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih preraevina ("Sl.novine FBiH", broj 6/98) i ?lana 32. Statuta Op?e bolnice Teanj, direktor Op?e bolnice Teanj   d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U
o zabrani upotrebe duhanskih preraevina


I
Zabranjuje se upotreba duhanskih preraevina (puenje) u Op?oj bolnici Teanj od 01. 07. 2009. godine.

II
Zabrana upotrebe duhanskih preraevina (puenja), odnosi se na zaposlenike, pacijente i posjetioce kao i sva druga lica koja se iz bilo kog razloga nau u slubenim prostorijama Op?e bolnice Teanj.
Zabrana upotrebe duhanskih preraevina (puenja), odnosi se na sve slubene prostorije Op?e bolnice Teanj (holove, hodnike, sanitarno-higijenske prostorije, ljekarske ordinacije, ljekarske i sestrinske sobe i dr.).

III
Sva lica koja se zateknu da kre zabranu upotrebe duhanskih preraevina (puenja) podlijeu sankcionisanju u skladu sa ?lanom 17. Zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih preraevina ("Sl.novine FBiH", br. 6/98).

IV
Odluka stupa na snagu danom donoenja, a primjenjuje se od 01.07.2009. godine.


Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...