e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Pulmološke bolesti


 Na?elnik odjeljenja
 prof.dr. Besim Prnjavorac
 specijalista internista, kl.imunolog,
 subspec. pulmolog Glavna sestra odjeljenja
 Huremovi? Zejna
 viša medicinska sestra

Odjeljene za pulmologiju Op?e bolnice Tešanj broji 94 kreveta i zauzima najve?i prostor Op?e bolnice Tešanj. Odjeljenje opsluuju 2 pulmologa subspecijaliste, 2 ljekara pneumoftiziologa, 1 diplomirana medicinska sestra-tehni?ar, 1 viša medicinska sestra, 13 medicinskih sestara-tehni?ara i 4 sprema?ice.


Na odjeljenju se lije?e pacijenti iz svih op?ina Zeni?ko-dobojskog kantona.

Djelatnost odjeljenja je savremena dijagnosti?ka obrada, njega i lije?enje akutnih i kroni?nih plu?nih bolesnika.
 
Odjeljenje je smješteno na drugom i tre?em spratu Bolnice i funkcionalno je podijeljeno  na tri odjela:
- Odjel A
- Odjel B i
- Odjel C.

Odjel A i Odjel C su najsavremenije opremljeni, apartmanskog su tipa i imaju po sedam soba. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne sa kupatilom i WC-om. Prilago?ene su za dui boravak pacijenata, a to je svojstveno bolesnicima koji se lije?e na pulmologiji. Sobe su prostrane, sa dosta svjetlosti i okolišnog zelenila. Ve? prvi pogled na odjele uvjerava na komoditet i bezprijekornu ?isto?u.

Na odjeljenju djeluju i odsjeci, i to:

- odsjek za akutne pulmološke bolesti,
- odsjek za hroni?ne pulmološke bolesti,
- odsjek za maligne pulmološke bolesti i
- odsjek za endoskopiju.

Na odjeljenju se nalazi i funkcionalni kabinet za bronhoskopiju, zahvaljuju?i kojem je mogu?e do?i do savremene i precizne dijagnostike.

Prijem pacijenata vrši se kroz prijemnu ambulantu tokom 24 sata. 
 
 
 
Osoblje odjeljenja za pulmologiju:

1.   Prof.dr.med. sci Prnjavorac Besim, spec. internista, kl.imunolog, subspec. pulmolog,
2.   Doc.dr.med.sci. Sejdinovi? Rifat, spec. internista, subspec. pulmolog,
3.   Maleški? dr Merima, spec. pneumoftiziolog,
4.   Hasani? dr Belkisa, spec. pneumoftiziolog,
5.   Huremovi? Zejna, viša medicinska sestra,
6.   Begi? Nermin, diplomirani medicinski tehni?ar,
7.   Hrvi? Esma, medicinska sestra,
8.   Ogri? Fikret, medicinski tehni?ar,
9.   Rami? Samira, medicinska sestra,
10. Faji? Nurka, medicinska sestra,
11. Mehinagi? Adisa, medicinska sestra,
12. Krli?evi? Saliha, medicinska sestra,
16. Karamehi? Ševko, medicinski tehni?ar,
17. ?ori? Aldin, medicinski tehni?ar,
18. Škiljo Azra, medicinska sestra,
19. Ogri? Jasmina, medicinska sestra,
20. Bedakovi? Enisa, sprema?ica,
21. Šeljmo Nermina, sprema?ica,
22. Navrboc Amela, sprema?ica,

23. Smajlovi? Sadina, sprema?ica.
 
 
Kontakt telefon:
032 650-187  lokal 217

 

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...