e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Upravni odbor


Rjeenjem Op?inskog vije?a Teanj  na 35. sjednici odranoj dana 02.12.2015. godine imenovani su predsjednik i ?lanovi Upravnog odbora u Op?oj bolnici Teanji koji broji 3 ?lana, i to:

alic-meho.jpg
  Predsjednik Upravnog odbora
  Ali? Meho, dipl.ing.mainstva

torlakovic-dr-murat.jpg
  ?lan Upravnog odbora
  Torlakovi? dr Murat, spec.porodi?ne medicine

skiljo-dr-nermin.jpg
  ?lan Upravnog odbora
  kiljo dr Nermin, spec. iz radiologije

Na konstituiraju?oj sjednici odranoj dana 28.12.2015. godine dogovorena je dinamika budu?ih aktivnosti Upravnog odbora, odnosno, da ?e se uloiti maksimum napora da se odgovori zahtjevnim obavezama proisteklim iz zakonske regulative vezane za rad ovog organa  kako bi se Op?a bolnica Teanj to vie i bolje pribliila pacijentu i kako bi pacijent bio u potpunosti zadovoljan pruanjem zdravstvenih usluga. Profesionalnost, odgovornost i timski rad bit ?e osnovni principi rada Upravnog odbora. Novi predsjednik je tako?e najavio da ?e se ovaj Upravni odbor ubudu?e ?e?e sastajati, pri ?emu ?e svaki od ?lanova imati i ve?u odgovornost.

 

Posljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo ...