e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Unutarnje bolesti

 Na?elnik odjeljenja
 Doc.dr.med.sci Sejdinovi? Rifat
 spec. internista, subspec. pulmolog


 Glavna sestra odjeljenja
 Paši? Hanifa
 Diplomirana medicinska sestra

Odjeljenje za unutarnje bolesti (ili kako je poznatije pod nazivom "interni odjel") smješteno je na ?etvrtom spratu Op?e bolnice. Odjeljenje je  prostrano, sa mnogo svjetlosti i sunca. Hodnici i prostorije su bezprijekorno ?iste, pogotovo sanitarni ?vorovi i sve to ?ini ugodan enterijer za boravak i lije?enje pacijenata.


Na odjeljenju rade 6 ljekara specijaliste interne medicine, 2 ljekara na specijalizaciji, 4 ljekara op?e prakse, 3 diplomiranih medicinskih sestara-tehni?ara, 20 medicinskih sestara-tehni?ara i 2 sprema?ice.

Odjeljenje je organizaciono podjeljeno u tri cjeline:
- odsjek za kardiološke bolesti,
- odsjek za gastroenterološke bolesti i
- odsjek za akutne psihoze i neurologiju.

Odjeljenje raspolae sa 47 ugovorenih bolesni?kih kreveta.

Intenzivna njega broji šest kreveta od kojih je, kako nalau pravila, jedan uvijek prazan za novi urgentni slu?aj. Oprema i vještina medicinskog osoblja intenzivne njege omogu?avaju potpuno samostalan tretman i najsloenijih stanja kod pacijenata.
Primjenjuju se sve mjere koje trai urgentan tretman. To su kompletna reanimacija, intubacija, elektrokonverzacija, uspostavljanje centralnog venskog katetera, privremenog PACE-markera i sl. Svo pra?enje stanja pacijenta obavlja se na savremenim aparatima tokom 24 sata uz stalno prisustvo medicinskog osoblja.

Poluintenzivna njega broji tri kreveta i pod nadzorom je medicinskog osoblja tokom 24 sata.

Standardna njega pacijenata odvija se u osam prostorija. Sobe su od dvokrevetnih do petokrevetnih.

Prijem pacijenata na odjeljenje odvija se kroz prijemnu ambulantu.

Pored prijemne ambulante u sastavu odjeljenja su i

- Endoskopska ambulanta,
- Ambulanta za UZV srca,
- Alergološka ambulanta i
- Internisti?ke ambulante.

 


Osoblje odjeljenja za unutarnje bolesti:

1.   Prof.dr.med.sci Prnjavorac Besim, spec. internista, kl. imunolog, subspec. pulmolog,
2.   Doc.dr.med.sci Sejdinovi? Rifat, spec. internista, subspec. pulmolog,
3.   Mehi? dr Jusuf, spec. interne medicine,
4.   Fejzi? dr Jasmin, spec. interne medicine,

5.   Bedak dr Omer, spec. interne medicine,
6.   Irejiz dr Nedada, spec. interne medicine,
7.   Sinanovi? dr Albina, doktor medicine - specijalizant,
8.   Brki? dr Amila, doktor medicine - specijalizant,
9.   Prnjavorac dr Irfan, doktor medicine, 
10. Denjali? dr Mersad, doktor medicine, 
11. Prnjavorac dr Lejla, doktor medicine, 
12. Paši? Hanifa, diplomirana medicinska sestra,
13. Zilki? Esad, diplomirani medicinski tehni?ar,
14. Rami? Sanela, diplomirana medicinska sestra,
15. Šiši? Sadeta, medicinska sestra,
16. Huski? Jasminka, medicinska sestra,
17. Zajimovi? Hidajeta, medicinska sestra,
18. Kotori? Pemba, medicinska sestra,
19. Isi? Eldijana, medicinska sestra,
20. Mervan Nermina, medicinska sestra
21. Karahodi? Šahza, medicinska sestra,
22. Handi? Jasmin, medicinski tehni?ar,
23. Trbakovi? Zehrudin, medicinska sestra,
24. Terzi? Amra, medicinska sestra,
25. Ali? Sanela, medicinska sestra,
26. Kašibovi? Fahira, medicinska sestra,
27. Ostrvica Zuhra, medicinska sestra,
28. Sejmenovi? Emina, medicinska sestra,
29. Alibali? Alen, medicinski tehni?ar,
30. Ogri? Edina, medicinska sestra,
31. ?uli? Edvina, medicinska sestra,
32. Buljubaši? Denana, medicinska sestra,
33. Muslija Irfan, medicinska sestra,
34. Baši? Alma, sprema?ica,
35. Brki? Suvada, sprema?ica


Kontakt telefon:
032 650-197  lokal: - 129 - odjeljenje
                                - 130 - glavna sestra
                                - 131 - ljekarska soba
                                - 132 - intenzivna njega

 

Posljednje novosti

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo ...