e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Vodič

  


( Izvod iz kućnog reda o lakšem snalaženju pacijenata i posjetitelja u bolnici )


Poštovani pacijenti,

Dobro je znati i pripremiti se za proceduru kako ostvariti svoja prava iz sekundarne razine zdravstvene zaštite, koju vam može pružiti Opća bolnica Tešanj


KAKO DOÆI U OPÆU BOLNICU TEŠANJ

Djelatnost Opće bolnice Tešanj obuhvaća dijagnostiku, liječenje, medicinsku rehabilitaciju, boravak i prehranu.

Kada osoba ima neki zdravstveni problem, javlja se u ambulantu svom porodičnom ljekaru, odakle se uz mišljenje ljekara pacijent upučuje sa ispunjenom uputnicom u Bolnicu na daljnju obradu i liječenje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom dolaska u bolnicu radi prijema na odjeljenje svaki pacijent  pored uputnice, mora donijeti ovjerenu zdravstvenu knjižicu, ličnu / osobnu kartu.
Takoðe, potrebno je sa sobom donijeti svu raniju medicinsku dokumentaciju kao i otpusne liste, ukoliko su ranije boravili u bolnici.
Svaki pacijent koji nema ovjerenu zdravstvenu knjižicu, snosit će sve troškove u skladu sa cijenovnikom zdravstvenih usluga u punom iznosu.

PRIJEM NA BOLNIČKO ODJELJENJE

Pacijenti  se primaju na bolnička odjeljenja na osnovu uputnice koju izdaje nadležni porodični ljekar dok se u hitnim slučajevima pacijenti moraju primiti i bez uputnice.
O prijemu na bolničko odjeljenje odlučuje načelnik odjeljenja ili dežurni ljekar.
Prijem na bolničko odjeljenje se obavlja svakim danom za vrijeme radnog vremena dok se hitni slučajevi obavljaju u svako doba dana.
Upis pacijenata obavlja se odmah na odjeljenju na koje se pacijent upučuje.
Odjeća, obuća i drugi lični predmeti pacijent ostavlja u gardarobni ormarić, ako nije te predmete predao pratnji.
Novac ili druge vrijednosti pacijent predaje rodbini ili ako je nema dežurno osoblje to preuzima komisijski.
Za vrijednosti koje pacijent ne ostavi na čuvanje, Opća bolnica ne snosi nikakvu odgovornost.

PRAVA I DUŽNOSTI PACIJENTA

Svaki pacijent dužan je poštovati i pridržavati se kućnog reda bolnice kojim se reguliše prijem i boravak pacijenta na odjeljenju.
Pacijentu je zabranjeno:
- izlaziti van kruga bolnice u bolničkoj odjeći,
- držanje i nošenje oružja,
- oštečivanje opreme, aparata, inventarskih predmeta, zgrade,
- pjevanje, sviranje i svako ostalo narušavanje mira,
- nepotrebno izlaženje iz bolesničke sobe i zadržavanje na hodnicima,
- pušenje u bolesničkim sobama i hodnicima,
- samovoljno odlaženje u druge bolesničke sobe,
- donošenje i uživanje alkoholnih pića,
- zadržavanje hrane ili posuda nakon obroka,
- bacanje bilo kakvih predmeta ili otpadaka kroz prozor,
- dovoðenje većeg broja posjetitelja u bolesničku sobu,
- upotreba električne grijalice i kuhala za pripremanje hrane i toplih 
  napitaka,
Gledanje tv programa dozvoljeno je samo u za to odreðenim prostorijama od strane uprave bolnice ili u bolesničkoj sobi ukoliko to ne smeta drugim pacijentima.

POSJETE BOLESNICIMA

Posjete bolesnicima dozvoljena je svakim danom od 14,00 do 16,00  sati, s tim, da je prije 14 sati i poslije 16,sati posjeta dozvoljena uz saglasnost načelnika Odjeljenja i dežurnog ljekara uz obaveznu prijavu kod portira bolnice.
Posjetiteljima je zabranjeno:
- pušiti za vrijeme posjete,
- donositi hranu koju pacijent ne smije konzumirati,
- remetiti red i mir,
- sjediti ili ležati u krevertu pacijenta,
- ulaziti ili boraviti u prostorijama kojima je zabranjen pristup pacijentima,
- unositi i vršiti prodaju stvari,
- bilo kojim djelima uznemiravati ili smetati ostalim pacijentima,
- uvoditi životinje u bolnicu,
- nošenje oružja u bolnici.

OTPUST PACIJENTA

Otpuštanje pacijenta iz bolnice odobrava načelnik odjeljenja ili dežurni ljekar.
Otpuštanje pacijenta iz bolnice po pravili se obavlja od 9 do 13 sati svakog radnog dana.
U trenutku odlaska iz bolnice pacijentu se uručuje otpusno pismo.
Pacijentu se vračaju sve stvari koje je dao na čuvanje uz potpis prijema.
Ukoliko je potrebno upučivanje pacijenta na daljnje liječenje, osigurat će se po potrebi prijevoz i eventualno pratnja.

                                                  ....