e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

O nama

Po?etak zdravstva na podru?ju Tešnja

Kao prvi dokument o na?inu lije?enja i zdravstvenoj kulturi u Tešnju pominje se Tešanjska ljekaruša - 1835. godine (Anali Historijskog muzeja JAZU u Dubrovniku VIII-IX, 1962, str.449-505).
Hadi Aljo Meši? ozna?ava se prvim ljekarom u Tešnju - 1864. godine. U izvornom dokumentu piše "narodni ljekar", iz ?ega se moe naslutiti da se bavio lije?enjem - "narodnom medicinom".
Klasi?na ambulanta konvencionalne medicine otvorena je 1885. godine. Kao prvi doktor u Tešnju pominje se dr. Jaroslav Wertheimer. od 1893. godine doktor u Tešnju je slubovao dr. med. Bela Eszelowski, odmah poslije njega - dr med. Josip Romazekan, a od 1900. godine dr. med. Ferdinand Engel.
U Tešnju je 1899. godine radio narodni ljekar Muho Berberovi?.
Prva apoteka u Tešnju osnovana je 1884. godine a prvi apotekar je bio Petar Misitas.


                                                                                                                                      
 U periodu izmeðu dva svjetska rata stalna ambulanta nalazila se u zgradi ŠPITALJ,  u mahali Tepe, u kojoj je nakon drugog svjetskog rata otvoren Odjel za lije?enje tuberkuloznih bolesnika.

Bolnicu stacionarnog tipa Tešanj nije imao. Pacijenti su na tretman upu?ivani u Tuzlu, Sarajevo i druge ve?e centre.


Odmah nakon Drugog svjetskog rata u Tešnju je slubovao stalni doktor. Od 1944. godine ovdje je na slubi bio, sve do umirovljenja po?etkom sedamdesetih godina, dr Nikola Ljahov.
1954. godine po?ela je gradnja objekta Doma zdravlja, a ve? 1958. godine u njemu je bilo uposleno 40 radnika. Od tada po?inje i otvaranje ambulanti na terenu, a u zdravstvu se zapošljava sve ve?i broj stru?nih medicinskih kadrova.
Neposredno pred po?etak agresije na BiH u tešanjskom zdravstvu bilo je zaposleno oko 230 radnika.

Po?etkom maja 1992. godine od zdravstvenih ustanova (Doma zdravlja Tešanj, odjeljenja RMC Doboj koji su bili locirani u Tešnju) formira se Ratna bolnica Tešanj koja je prihvatila svo medicinsko osoblje kao i nemedicinsko osoblje izbjeglo iz RMC Doboj i drugih zdravstvenih centara regije.Za upravnika Ratne bolnice postavlja se Prof. dr sci Ekrem Ajanovi?.

OPÆA BOLNICA TEŠANJ

Rješenjem Ministarstva zdravstva R BiH, broj 02-5-472/94 od 26.05.1994. godine utvrðeno je da su ispunjeni uslovi prostora, opreme i kadra za obavljanje sekundarne zdravstvene zaštite  a time i formiranje Op?e bolnice Tešanj.
Prelazno op?insko vije?e Tešanj na sjednici odranoj 07.09.1994. godine donosi Odluku o osnivanju Op?e bolnice Tešanj. Viši sud u Dobojunizvršio je upis u sudski registar 13.10.1994. godine i ovlastio kao VD prof. dr sci Ekrema Ajanovi?. Kantonalni sud u Zenici 06.08.1988. godine izvršio je upis u sudski registar zbog usklaðivanja djelatnosti sa sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti.  Ministarstvo zdravlja Ze-do kantona 16.11.2000. godine donijelo je Rješenje da Javna ustanova Op?a bolnica Tešanj ispunjava uvjete prostora, kadra i medicinsko-tehni?ke opreme i sanitarno-preventivne uvjete za obavljanje bolni?ke djelatnosti. Bolnica se upisuje u poseban registar Kantonalnog ministarstva zdravstva.

 
- Za prvog direktora Op?e bolnice Tešanj imenovan je Prof. dr sci Ekrem  
  Ajanovi? i tu je dunost obnašao od 07.09.1994. godine do 12.11.1996.
  godine.

- Od 13.11.1996. godine do 04.07.1997. godine za VD direktora Op?e
  bolnice Tešanj imenovan je Prim. dr Alija Smajlovi?, specijalista hirurg.

- Od 05.07.1997. godine pa do 31.07.2005. godine, odnosno u dva mandata direktor bolnice je bio prof. dr.  Besim Prnjavorac, specijalista interne medicine - kl.imunolog - pulmolog.

- Od 01.08.2005. godine do 31.07.2009. godine direktor Op?e bolnice Tešanj bio je prim. dr  Hajrudin Ðogi?, specijalista dje?ije kirurgije.
 
- Od 01.08.2009. godine  do 31.07.2017. godine direktor Op?e bolnice Tešanj bio je doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinovi?, specijalista interne medicine - subspec.pulmolog.
 
Od 01.08.2017. godine za direktora Op?e bolnice Tešanj na mandatni period od ?etiri godine imenovan je prim.doc.dr.med.sci. Hasan Škiljo, specijalista op?e hirurgije - subspec. abdominalne hirurgije.

Vaniji datumi :

- Prva dijaliza uraðena 15.03.1993. godine
- Prva gastroskopija uraðena 18.03.1999. godine
- Prva bronhoskopija uraðena 08.08.2000. godine
- Prvi PACE-maker ugraðen 07.01.2003. godine
- Plu?ni odjel otvoren 25.01.2000. godine
- Prva laparoskopska operacija uraðena 01.12.2001. godine
- Prva ehokardiografija uraðena 06.10.2001. godine

Danas Op?a bolnica Tešanj je zna?ajna ustanova koja zapošljava 245 radnika koji u suvremeno opremljenom prostoru sprovode specijalisti?ko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo op?ine Tešanj i njoj gravitiraju?ih op?ina Doboj Jug, Usora, Maglaj.

U svom sastavu Op?a bolnica Tešanj ima 10 odjeljenja u kojima je 221 bolesni?kih kreveta ?ija je iskorištenost gotovo 100%,  kao i 10 slubi i sve to smješteno u veoma komfornom prostoru.

Jedna od prepoznatljivosti ove ustanove je i ta što Op?a bolnica Tešanj nema LISTE ?EKANJA NI ZA JEDNU MEDICINSKU USLUGU. 

Kvalifikaciona struktura u Op?oj bolnici Tešanj:
47 doktora medicine,
   od toga 27 specijalista raznih specijalnosti,
                12 doktora medicine na specijalizaciji
                  8 doktora medicine

-    2 magistra zdravstvene njege,
18 diplomiranih medicinski sestara-tehni?ara,
11 viših medicinskih sestara-tehnil?ara,
102 medicinska sestra-tehni?ar
-    1 diplomirani pravnik,
-    1 diplomirani ekonomista,
-    1 diplomirani inenjer informatike,
18 ekonomskih i administrativnih tehni?ara,
12 vkv radnika
32 zaposlenika sa niom stru?nom spremom

Kako dalje...
Novim tehnologijama, novim doktrinama medicinskih postupaka, usvajaju?i kao zlatni standard, pozitivna iskustva dosadašnje medicinske prakse.
Napredak je u usavršavanju dosada ustanovljenog znanja, vještine, doktrine i korekcije samo onog za što je dokazana bolja alternativa.

Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...