e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI31 Jan

DELEGACIJA IZ NAJVE?E BOLNICE U ISTAMBULU POSJETILA OP?U BOLNICU TEANJ


U periodu od 27.01. do 28.01.2012. godine  Op?a bolnica Teanj je uprili?ila posjetu  uglednim  gostima iz Istanbula (Turska). Naime, Op?u bolnicu Teanj je posjetila delegacija najve?e bolnice u Istanbulu „İSTAMBUL E�İTİME VE ARAªTİRMA HASTANESİ“.

17 Jan

Po?ela sa radom sluba za patologiju

 

Dana 29.07.2011. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj u prisustvu ve?eg broja zvanica, me?u kojima su bili Ministar zdravstva Ze-do kantona Senka Balorda, direktorica zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona Mirzeta Subai?, predsjednik udruenja privrednika Tenaj i Jelaha Muharem Sejdi?, direktor MANN+HUMMEL BA Teanj Smajl Ramovi?, Huski? Suad predstavnik op?ine Teanj, privrednici op?ine Teanj, te predstavnici u parlamentu Kantona i Federacije sa ovog podru?ja kao i zaposlenici zdravstvenih ustanova JU Dom zdralja sa poliklinikom Teanj, JU Poliklinika Matuzi?i, JU Dom zdravlja Usora, te zaposlenika Op?e bolnice Teanj otvorena je Sluba za patologiju.

06 Jul

OP?A BOLNICA NA DANIMA ZDRAVSTVA F BiH

 

Od 07.06. do 09.06.2011. godine u Centru "Skenderija" u Sarajevu odrana je druga po redu manifestacija "Dani zdravstva u F BiH" na kojima je po prvi put u?estvovala i Op?a bolnica Teanj.

05 Jul

esti sportski susreti u Neumu


Na estim sportskim susretima klini?kih centara i bolnica BiH koji su odrani u Neumu od 26.05. do 30.05.2011. godine u?estvovala je i ekipa Op?e bolnice Teanj koja je brojala 20 takmu?ara. Ove godine doma?in i organizator estih sportskih susreta bila je ekipa Klini?kog centra Univerziteta u Sarajevu.

07 Feb

PUTEN U RAD NOVI RTG APARATU srijedu 26.01.2011. godine u Op?oj bolnici Teanj odrana je sve?anost povodom otvaranja i putanja u rad obnovljenog RTG kabineta kao i prezentacija dijela opreme za Slubu patologije.

07 Feb

JO JEDNA VELIKA DONACIJA MANN+HUMELA

Dana 26.01.2011. godine gosti Op?e bolnice Teanj bili su predstavnici firme MANN+HUMMEL BA  fabrika filtera dd Teanj, direktor Smajo Ramovi? kao i predstavnik ove fabrike iz Njema?ke gosp. Flöper Heinz Josef sa saradnicima.

04 Nov

Sastanak direktora zdravstvenih ustanova Ze-do kantona

Dana 28.10.2010. godine u Op?oj bolnici Teanj i Hotelu „AA“ odran je sastanak direktora zdravstvenih ustanova sa podru?ja Zeni?ko-dobojskog kantona.
U ime organizatora ovog sastanka, prisutne je pozdravila direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona Subai? Mirzeta kao i doma?in sastanka Sejdinovi? dr Rifat, direktor Op?e bolnice Teanj.

27 Aug

ispra?aj u penziju - Livnjak Osman

Dana 02.08.2010. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj odrana je sve?anost povodom ispra?aja u zasluenu mirovinu zaposlenika Livnjak Osmana, medicinski laborant, koji je neprekidno u radnom odnosu od 1965. godine.

Budu?em penzioneru odato je priznanje za uspjean rad te su mu uru?eni skromni pokloni od ustanove i radnih kolega.
Op?a bolnica Teanj se najtoplije zahvaljuje Livnjak Osmanu na dugogodinjem radu u zdravstvu, sa eljom da to due uiva u svojim penzionerskim danima.

18 Jun

JAVNA TRIBINA O TRANSPLANTACIJI ORGANA

Pod pokroviteljstvom Op?e bolnice Teanj i Medlisa islamske zajednice Teanj, 14. maja 2010. godine u velikoj sali Centra za kulturu Teanj, organizovana je javna tribina o "Transplantaciji organa u Bosni i Hercegovini".
U?esnici u javnoj tribini su bili prof. dr. Senaid Trnav?evi?, prof. dr. Halima Resi?, prof. dr. Enes Ljevakovi?, prof. dr. Azra Alajbegovi? i doc. dr. sci Besim Prnjavorac.
Pred velikim brojem graana Tenja u?esnici u javnoj tribini su govorili o presaivanju ili transplantaciji organa i potrebi osnivanja mree donatora organa.
Nakon predavanja, uslijedila je izuzetno korisna diskusija koja je doprinijela boljoj obavjetenosti graana o potrebi doniranja organa nakon smrti u svrhu lije?enja transplantacijom.

18 Jun

STRU?NO PREDAVANJE O PLU?NIM BOLESTIMA

U subotu 15.05.2010. godine u povodu godinjice osnivanja Op?e bolnice Teanj i desetogodinjice rada Kantonalnog odjeljenja za plu?ne bolesti, Op?a bolnica Teanj organizovala je stru?na predavanja u amfiteatru Bolnice.
O "Vanosti provo?enja DOTS strategije" predavanje je odrao prof. dr Hasan uti?, a o "Farmakoterapiji TBC i osnovama postupanja po preporu?enim reimima WHO" predava? je bio prof. dr Bakir Mehi?.