e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI25 Apr

Odran jednosatni trajk upozorenja

U skladu sa Odlukom trajka?kog odbora Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicne i stomatologa (SSSDMiS) Ze-do kantona, dana 24.04.2013. godine i u Op?oj bolnici Teanj odran je jednosatni trajk upozorenja od 12,00 do 13,00 sati zbog neispunjenih obaveza prema zdravstvu.

Ipak, za poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme trajanja trajka upozorenja obezbjeena je prisutnost i rad najmanje jednog ljekara odgovaraju?e specijalnosti na svim odjeljenjima i slubama, a sva urgentna stanja su zbrinuta adekvatno od strane iskusnih ljekara odgovaraju?e specijalnosti.

Ovim trajkom upozorenja se eljelo ukazati na katastrofalnu situaciju u zdravstvu i nezadovoljstvo odnosom Vlade Ze-do kantona prema zdravstvu u cjelini.

24 Apr

Dodjeljena po?asna zvanja primarijus

Dana 16. aprila 2013. godine u velikoj sali parlamenta Federacije BiH u Sarajevu odrana je sve?anost povodom priznavanja po?asnog zvanja primarijus zdravstvenim radnicima Federacije BiH za 2012. godinu.

Ovo zvanje se dodjeljuje zdravstvenim radnicima za dugogodinji rad i postignute rezultate u zatiti zdravlja stanovnitva, kao i razvoju zdravstva.

Ove godine po?asno zvanje primarijus dodjeljeno je i nae doktoru Abduzaimovi? Kadriji, specijalista transfuziolog i specijalista mikrobiolog.12 Apr

Op?a bolnica Teanj po tre?i put na sajmu privrede

U industrijskoj zoni Bukva Teanj, zgradi bive fabrike Sloga, otvoren je 9. sajam privrede Biznis 2013. Teanj. Otvaranju sajma prisustvovali su i predstavnici ambasada u BiH iz Slovenije, Crne Gore, Austrije, Maarske, ?eke, Makedonije i Japana te predstavnici sa dravnog, federalnog, kantonalnog i op?inskog nivoa vlasti kao i veliki broj privrednika i graana. Uz veliki broj izlaga?a iz BiH, Srbije i Slovenije, na sajmu je po tre?i put prisutna i Op?a bolnica Teanj. Na tandu Bolnice, posjetioci sajma ?e mo?i da obave besplatno mjerenje e?era u krvi i krvnog pritiska. Takoe, u cilju promovisanja svojih usluga, posjetioci mogu dobiti na tampanom materijalu zdravstvene usluge koje su dostupne u Op?oj bolnici Teanj sa najsavremenijom opremom koja se koristi u lije?enju i o?uvanju zdravlja pacijenata. Sajam se zatvara 14.04.2013. godine.
14 Mar

Jednodnevni te?aj u Op?oj bolnici

Dana 13.03.2013. godine Op?a bolnica Teanj u saradnji sa Ljekarskom komorom zeni?ko dobojskog kantona, Klini?ko bolni?kim centrom Rijeka (Hrvatska) i Klinikom Golnik (Slovenija) organizovala je jednodnevni te?aj sa temom "Primjena ultrazvuka u urgentnim stanjima grudnog koa i abdomena".04 Jan

Sve?ani ispra?aj u penziju prof.dr.Ekrema Ajanovi?

Ve? tradicionalno Op?a bolnica Teanj organizuje druenje povodom ispra?aja zaposlenika u penziju. Tako je bilo i ovoga puta kada je 31.12.2012. godine u restoranu Op?e bolnice Teanj, u prisustvu ve?eg broja zaposlenika ove ustanove kao i zaposlenika JU Doma zdravlja Teanj, prire?en sve?ani ispra?aj u zasluenu penziju dugogodinjem radniku ovih ustanova prof.dr.sc. Ekremu Ajanovi?.

04 Jan

Posjeta premijera ZDK Op?oj bolnici Teanj

Premijer Zeni?ko-dobojskog kantona Fikret Plevljak i dr Sead Roajac, predsjednik OO SDP BiH Teanj, posjetili su u novogodinjoj no?i Op?u bolnicu Teanj i tom prilikom razgovarali sa pacijentima kao i deurnim ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima ove ustanove, te samom posjetom u kasnim novogodinjim satima odali priznanje zanimanjima koja ne poznaju radno vrijeme. 

24 Dec

Odrana tri stru?na predavanja

U petak 21.12.2012. godine u Amfiteatru Op?e bolnice Teanj odrana su tri stru?na predavanja za ljekare Op?e bolnice Teanj i JU Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Teanj.

O temi "Controloc - Efikasnost i sigurnost primjene za Vas i Vaeg pacijenta", predavanje je odrao mr.sc.dr. Rifat Sejdinovi?, spec.internista i subspec.pulmolog iz Op?e bolnice Teanj.

Za temu "XefoRapid - Inovacija u tretmanu akutne boli", predava? je bio prof.dr. Besim Prnjavorac, spec.internista-imunolog, subspec. pulmolog iz Op?e bolnice Teanj.

O temi "CalciMonta - Karika koja nedostaje u terapiji osteoporoze" predavanje je odrao prim.dr.Enes Hundur, spec.fizikalne medicine iz JU Doma zdravlja Teanj.01 Nov

ODRAN STRU?NO-NAU?NI SKUP

Na skupu su sudjelovali stru?njaci iz ovih oblasti iz BiH, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Skup je otvorio direktor Op?e bolnice Teanj mr.sc.dr. Rifat Sejdinovi? i zaelio u?esnicima skupa uspjean rad i boravak u Tenju. Rije?i dobrodolice, gostima je uputio i budu?i na?elnik Op?ine Teanj Suad Huski?.

18 Okt

OP?A BOLNICA U PROJEKTU

I Op?a bolnica Teanj se uklju?ila u projekat jednodnevnog volonterskog rada (socijalni dan) u organizaciji INFOHOUS organizacije iz Sarajeva pod nazivom "volontiraj-kreditiraj" i na dan 18.10.2012. godine primila je sedam u?enika srednjih kola iz Tenja da uz minimalnu dnevnicu od 20,00 KM budu jedan dan u ovoj ustanovi i da se upoznaju sa odreenim radnim mjestima i dobrom poslovnom praksom. Ina?e, sam projekat ima za cilj ja?anje kapaciteta mladih kako bi bili u mogu?nosti da preuzmu odgovornost za svoju profesionalnu budu?nost, razvoj lokalne zajednice ali i poboljanje statusa mladih u cjelini.

12 Okt

STRU?NO - NAU?NI SKUP -

Dana 27.10.2012. godine (subota) Op?a bolnica Teanj organizuje stru?no - nau?ni skup "Pulmoloki dani " .

Predvi?eno je u?e?e doktora medicine i medicinskih sestara - tehni?ara iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije sa temama: 

Tuberkuloza i upalne bolesti respiratornog trakta, COPD-asthma i karcinom plu?a.