e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI30 Dec

NOVI UPRAVNI ODBOR

Dana 28.12.2015. godine odrana je Konstituiraju?a sjednica Upravnog odbora Op?e bolnice Teanj na kojoj su prisustvovali i ?lanovi predhodnog saziva. Rjeenjem Op?inskog vije?a Teanj o kona?nom imenovanju Predsjednikai ?lanova Upravnog odbora Op?e bolnice Teanj, za predsjednika je imenovan Ali? Meho, dipl.ing.mainstva, a za ?lanove Torlakovi? dr Murat, spec.porodi?ne medicine i kiljo dr Nermin,spec. iz radiologije, na mandatni period od 4 godine.09 Nov

ZAVRENI PULMOLOKI DANI - TEANJ 2015

U subotu 07.11.2015. godine u Op?oj bolnici Teanj uspjeno je zavren 5. Stru?no - nau?ni skup sa me?unarodnim u?e?em "Pulmoloki dani - Teanj 2015" u organizaciji Op?e bolnice Teanj i Ljekarske komore ze-do kantona.

Skup je otvorio direktor Op?e bolnice Teanj doc.dr.med.sc. Rifat Sejdinovi?, a rije?i dobrodolice i uspjean rad ovom skupu uputio je i Na?elnik Op?ine Teanj mr.sc. Suad Huski?.04 Nov

PULMOLOKI DANI - TEANJ 2015

U subotu 07.11.2015. godine u Amfiteatru Op?e bolnice Teanj odrat ?e se 5. stru?no-nau?ni skup "Pulmoloki dani - Teanj 2015" na kojem ?e biti prezentovani stru?ni radovi, originalna istraivanja te predavanja iz pulmologije. Kao i do sada, cilj skupa je razmjena znanja i iskustava iz ove oblasti a o?ekuje se veliki broj stu?njaka iz cijelog regiona.
19 Okt

ZAVRENA DRUGA KOLA UZV ABDOMENA

Dodjelom certifikata u subotu 17.10.2015. godine u Op?oj bolnici Teanj zavrena je druga po redu "kola ultrazvuka abdomena". Program koji je sadravao teoretsku i prakti?nu edukaciju, uspjeno je zavrilo 13 polaznika iz JZU Doma zdravlja Zenica, JZU Doma zdravlja Tesli?, JZU Doma zdravlja Maglaj i Op?e bolnice Teanj. Tokom trajanja ove edukacije, doktori su nau?ili zna?aj i upotrebu ultrazvuka i ultrazvu?ne dijagnostike u svakodnevnom radu. Predava?i su bili poznati stru?njaci iz ove oblasti prof.dr.med.sc. Enver Zerem, prof.dr.med.sc. Senaid Trna?evi?, prof.dr.med.sc. Denijal Tulumovi?, doc.dr.med.sc.Rifat Sejdinovi?,prof.dr.med.sc. Besim Prnjavorac i dr Nermin kiljo.30 Sep

II KOLA ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 28.09.2015. godine u Op?oj bolnici Teanj zapo?ela je "II kola ultrazvuka abdomena" u organizaciji Op?e bolnice Teanj, UKC Tuzla i Ljekarske komore Zeni?ko-dobojskog kantona.

kola UZV abdomena ?e i ovoga puta omogu?iti teoretska i prakti?na znanja i iskustva iz oblasti ultrazvu?ne i color dopler dijagnostike abdomena, te predstavlja usmjereno sticanje znanja iz ove oblasti a samim tim i poboljanje zdravstvene zatite stanovnitva.07 Jul

ZAHVALNICA PLU?NOM ODJELJENJU

Na rad zaposlenika Op?e bolnice Teanj upu?eno je mnogo zahvala od korisnika usluga. Jedna od njih upu?ena je i putem lista "Dnevni avaz" od 05.07.2015. godine od Mirsade Tuti? osoblju Odjeljenja za pulmoloke bolestiom, te ga prenosimo u cjelosti.25 Maj

Nastup Op?e bolnice Teanj na sajmu

Na 11. Sajmu privrede "Biznis  2015" Teanj, koji je odran u Tenju od 21. - 23. maja 2015. godine, tradicionalno se predstavila i Op?a bolnica Teanj. U okviru sajamskog nastupa, Op?a bolnica je za sve posjetioce svog tanda pripremila mogu?nost mjerenja nivoa e?era u krvi, spirometriju (test za procjenu funkcije plu?a mjerenjem volumena vazduha) kao i kontrolu pritiska (tlaka) uz prezentaciju palete medicinskih usluga u oblasti prevencije i lije?enja u ovoj ustanovi.

28 Apr

POSJETA MINISTRA ZDRAVSTVA ZDK

Dana 20.04.2015. godine u kratkoj posjeti Op?oj bolnici Teanj bio je ministar zdravstva Zeni?ko-dobojskog kantona dr Bojan Gvozdenovi?. Tom prilikom je ministar sa direktorom Bolnice doc.dr.med.sc. Rifatom Sejdinovi?em obiao sva odjeljenja i slube i upoznao se sa organizacijom i na?inom rada ove ustanove, obimom i kvalitetom zdravstvenih usluga koje ova ustanova prua pacijentima kao i sa prioritetima budu?eg razvoja Bolnice. U razgovoru sa osobljem i pacijentima, ministar je dobio uvid u svakodnevni rad i kvalitet pruenih usluga pacijenata, te izrazio svoje zadovoljstvo sa onim to je vidio.17 Mar

SEMINAR I RADIONICA

Dana 13.03.2015. godine u organizaciji Op?e bolnice Teanj, Klinike Golnik (Slovenija) i Ljekarske komore Zeni?ko - dobojskog kantona odran je Seminar sa radionicom pod nazivom "SLEEP APNEA - dijagnostika i terapija".

O ovoj veoma interesantnoj temi predava?i su bili istaknuti stru?njaci iz Klinike Golnik Matja Flear, Iris Gramc i Kristina Ziherl, Op?e bolnice Teanj Rifat Sejdinovi? i Besim Prnjavorac i UKC Tuzla Suvad Dedi?.16 Mar

SEMINAR I RADIONICA

Dana 13.03.2015. godine u organizaciji Op?e bolnice Teanj, Klinike Golnik (Slovenija) i Ljekarske komore Ze-do kantona u Amfiteatru Op?e bolnice Teanj odran je Seminar i radionica pod nazivom "Sleep apnea - dijagnostika i terapija".

O ovoj veoma interesantnoj temi, predava?i su bili istaknuti stru?njaci iz Klinike Golnik Matja Flear, Iris Gramc i Kristina Ziherl, Op?e bolnice Teanj Rifat Sejdinovi? i Besim Prnjavorac i UKC Tuzla Suvad Dedi?.

Kroz svoje prezentacije, predava?i su istakli da je naj?e?i poreme?aj sna koji je do sada opisan tzv. opstruktivna sleep apnea koju karakterie povremeni kratkotrajni prestanak disanja tokom no?i. Apnea je prestanak disanja koji moe trajati 10, 20 ili 30 sekundi, poslije ?ega se osoba budi iznenada i uplaena sa osje?ajem da nema dovoljno vazduha. Taj ciklus se moe ponoviti tokom no?i, a osoba ?esto i nije svjesna ta se deava u toku no?i, ali se ujutro budi umorna, sa glavoboljom, oteanom koncentracijom i tekim odravanjem panje.

Takoe su napomenuli da je klini?ka slika dovoljna da se postavi dijagnoza, ali za odreivanje teine i stepena desaturacije oksihemoglobina presudna je no?na polisomnografija. Vrijeme i duina testiranja trebaju biti odraz bolesnikova uobi?ajenog vremena spavanja.

Seminaru su prisutvovali doktori iz Br?kog, Prijedora, Mostara, Zenice, Tesli?a, Doboja, Cazina, Sanskog mosta, Maglaja, Bijeljine, Tuzle, Sarajeva i Tenja.

Sponzor Seminara je bila firma "INEL-BH" d.o.o. Maglaj.