e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI20 Dec

POSJETA PREDSTAVNIKA MZ JABLANICA

Dana 19.12.2016. godine Op?u bolnicu Teanj je pojetila delegacija Mjesne zajednice Jablanica u sastavu predsjednik Skuptine MZ Jablanica Plan?i? Nusret, predsjednik Savjeta MZ Jablanica Bai? Fehro, ?lan Savjeta MZ Jablanica Lihi? Adnan i sekretar MZ Jablanica Lihi? Almir.27 Okt

VI PULMOLOKI DANI - TEANJ 2016

Dana 29.10.2016. godine u Op?oj bolnici Teanj je odran 6. Stru?no – nau?ni skup sa me?unarodnim u?e?em “Pulmoloki dani" – Teanj 2016 u organizaciji Op?e bolnice Teanj i Ljekarske komore ZDK.

Skup je otvorio direktor Op?e bolnice Teanj doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinovi?, a rije?i dobrodolice i uspjean rad ovom skupu uputio je i na?elnik Op?ine Teanj Suad Huski?.27 Okt

ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE

U Op?oj bolnici Teanj u saradnji sa Institutom za plu?ne bolesti Vojvodine dana 28.10.2016. godine je odrana kola za medicinsko osoblje iz oblasti spirometrije. kola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru European Spirometry Training Programme koji organizuje  HERMES (Harmonised Education of Respiratory Medicine in European Specialties).17 Jun

RAMAZANSKE HEDIJE PACIJENTIMA OP?E BOLNICE

Delegacija Regionalnog odbora "Merhamet" Maglaj, koju predvodi v.d. direktora Sanela Omerovi?, posjetila je, u sklopu ramazanskih aktivnosti, Op?u bolnicu Teanj gdje je razgovarala sa direktorom ove ustanove doc.dr.med.sc. Rifatom Sejdinovi?.

Pacijentima na internom odjelenju, odjelejenju hirurgije i plu?nom odjelenju delegacija "Merhameta" podijelila je 90 kilograma hurmi, dok su pacijentima na dje?ijem odjelenju donirali setove sa sredstvima za higijenu,kolski pribor i slatkie.26 Maj

XI. SPORTSKI SUSRETI

Kao i svake godine, tako i ove u Neumu se od 25.05. do 29.05.2016. godine odravaju XI. sportski susreti Klini?kih centara i bolnica Bosne i Hercegovine. Ovogodinji organizator sportskih susreta je Op?a bolnica Teanj.24 Maj

POSJETA OP?OJ BOLNICI

 U subotu 21.05.2016. godine Op?u bolnicu Teanj su zvani?no posjetili dekanesa Medicinskog fakulteta Sarajevo prof.dr. Amira Hadovi? - Duvo i dekan Prirodno-matemati?kog fakulteta Sarajevo prof. Rifat krijelj - novo izabrani rektor Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom obili su odjeljenja i slube Op?e bolnice Teanj i na zajedni?kom sastanku sa menadmentom ove ustanove dogovorili vidove nau?no-istraiva?ke i stru?ne saradnje.25 Feb


30 Dec

NOVI UPRAVNI ODBOR

Dana 28.12.2015. godine odrana je Konstituiraju?a sjednica Upravnog odbora Op?e bolnice Teanj na kojoj su prisustvovali i ?lanovi predhodnog saziva. Rjeenjem Op?inskog vije?a Teanj o kona?nom imenovanju Predsjednikai ?lanova Upravnog odbora Op?e bolnice Teanj, za predsjednika je imenovan Ali? Meho, dipl.ing.mainstva, a za ?lanove Torlakovi? dr Murat, spec.porodi?ne medicine i kiljo dr Nermin,spec. iz radiologije, na mandatni period od 4 godine.09 Nov

ZAVRENI PULMOLOKI DANI - TEANJ 2015

U subotu 07.11.2015. godine u Op?oj bolnici Teanj uspjeno je zavren 5. Stru?no - nau?ni skup sa me?unarodnim u?e?em "Pulmoloki dani - Teanj 2015" u organizaciji Op?e bolnice Teanj i Ljekarske komore ze-do kantona.

Skup je otvorio direktor Op?e bolnice Teanj doc.dr.med.sc. Rifat Sejdinovi?, a rije?i dobrodolice i uspjean rad ovom skupu uputio je i Na?elnik Op?ine Teanj mr.sc. Suad Huski?.