e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI14 Apr

OBAVIJEST O KOMEMORACIJI

U povodu smrti našeg uvaenog penzionisanog profesora medicinskih nauka EKREMA AJANOVI?A obaviještavamo Vas da ?e se komemorativna sjednica odrati u nedjelju, 15.04.2018. godine u 15:00 sati u Domu kulture u Tešnju. Organizovani ispra?aj umrlog ispred Op?e bolnice Tešanj je isti dan u 16:00 sati. Denaza namaz ?e se obaviti  u 16:45 sati (poslije IKINDIJE-namaza) u haremu ?arši-damije Tešanj, a ukop ?e se obaviti na mezarju "ŠEHAGI?KA" u Tešnju.

Molimo Vas da o odravanju komemoracije obavijestite i sve one koji su poznavali uvaenog profesora Ekrema Ajanovi?a kako bi mogli prisustvovati komemoraciji.12 Apr

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZME?U MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA SSST I OP?E BOLNICE TEANJ

Direktor Op?e bolnice Tešanj doc.dr.med.sci Hasan Škiljo danas je ugostio delegaciju Univerziteta SSST iz Sarajeva, na ?elu sa predsjednikom akademikom Ejupom Gani?om. Tema sastanka je bila poslovna saradnja dviju ustanova. Tim  povodom potpisan je sporazum o saradnji kako bi svi budu?i studenti Medicine Univerziteta SSST imaju priliku da u?e od vrhunskih stru?njaka koji su uposlenici Bolnice u Tešnju. Cilj je studentima posebno onim koji nisu iz Sarajeva omogu?iti da ljeto mogu provoditi na nekoj od klinika.

Sastanku je prisustvovala i dekanesa Medicinskog fakulteta prof. Semira Galijaševi? te prof. Besim Prnjavorac koji pored toga što je profesor na Univerzitetu SSST, šef je i odjela za pulmološke bolesti bolnice Tešanj.04 Apr

GINEKOLOKO-AKUERSKOM ODJELJENJU OP?E BOLNICE TEANJ DONIRAN TOPLI STO ZA BEBE

Dana 04.04.2018. godine predstavnici Otvorene mree i ZOS radija su uprili?ili sve?ano uru?enje toplog stola za Ginekološko-akušersko odjeljenje Op?e bolnice u Tešnju. Naime, nakon informacija do kojih su došle redakcije ovih radijskih stanica u decembru prošle godine o nepostojanju toplog stola u Op?oj bolnici Tešanj, donesena je odluka da se uradi humanitarna akcija za prikupljanje neophodnih sredstava za kupovinu istog. 

''Tada smo pozvali sve gra?ane ove zemlje da se pridrue ovoj akciji i to su u?inili prije svega privrednici sa tešanjskog kraja i pokazali su svoju nesebi?nost, svoju dobru volju da pomognu svojim susjedima. Ali pored toga se javio jedan donator kako bi prikupili kompletan iznos koji je potreban a to je HIFA Petrol.'' - kazala je izme?u ostalog Ruica Mrkaji? v.d. glavne urednice ROM-a.

Kreveti? je u ime donatora, odnosno kompanije HIFA Petrol osoblju Op?e bolnice Tešanj uru?io Ahmed Ahmetli?, pomo?nik direktora koji je istakao da je ovoj kompaniji jako drago što je ova inicijativa pokrenuta od strane Otvorene mree i ZOS radija. 

''Stoga smo odlu?ili da sva potrebna sredstva mi sami doniramo kako bi se projekat što prije realizovao. O samoj vrijednosti ne bi govorio jer je to ipak donacija koja je potrebna bolnici i iznos nije ni bitan. Nadamo se da ?e što više beba imati koristi od ovoga.'' rije?i su koje je uputio Ahmed Ahmetli? medijima.

Dok je trajala akcija prikupljeno je 8350 KM putem donacija kompanija i poziva bh.gra?ana.

''Ja bih samo voljela da pomenem one ljude koji su u?estvovali u humanitarnoj akciji za topli kreveti? a ?ija su sredstva preusmjerena dalje za lije?enje Ervina Kuki?a, koji ?e biti operisan u Istanbulu i kome je hitno potreban novac kako bi dobio normalne uslove za ivot.  Me?u njima su se našli: Hifa Oil d.o.o. Tešanj, Koteks d.o.o. Tešanj, Hifa d.o.o.Tešanj, Madi d.o.o. Tešanj, Mepromex Tešanjka i tu je Udruenje ''Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.". Bilo je tu zaista puno ljudi koji su osjetili ovu pri?u i eljeli da budu dio nje, te su dali svoj doprinos da ovi ljudi u porodilištu dobiju jedne normalne uslove za ivot  Mislim da ne?emo stati, kada su ove akcije za Tešanj u pitanju kao i za sve ostale bh. gradove.'' - kazala je v.d. glavne urednice ROM-a Ruica Mrkaji?. 

Kako nam je rekla Amela Sejdi? direktorica ZOS radija, za nadati se da ?e ovakve pri?e nadahnuti i druge medije da stvaraju pozitivne pri?e i poboljšavaju standard ivljenja u svojim sredinama.

Hasan Škiljo, direktor Op?e bolnice u Tešnju je istakao da je ovo vrlo vrijedna donacija i iskoristio je priliku da se zahvali svima koji su na bilo koji na?in doprinijeli da se ova akcija uspješno realizuje. Topli sto je zapravo spasilac svih malih beba koje dolaze na svijet, a ovoj bolnici gravitira oko 100 hiljada stanovnika sa podru?ja 4 op?ine i godišnje se obavi prosje?no 500-600 poroda..
 

Kako nam je pojasnila dr. Larisa Meši? ?ogi?, specijalista ginekologije i akušerstva, uposlenik Ginekološko-akušerskog odjeljenja OB Tešanj  bebe koje budu ubudu?e ro?ene ?e do?i na ovaj topli sto gdje iz tople maj?ine utrobe zna?i sa nekih 36 stepeni se vra?aju u tu istu zonu, u tu istu bazu odnosno ne idu na temperaturu od 20 do 23  stepena koliko su temperature ra?aonskih prostorija. 

''To je elementarna stvar u ra?aoni, zna?i svo moderno porodiljstvo i sva moderna porodilišta svijeta se ne mogu više zamisliti bez toplog stola. Pored toga što on slui kao mediji zna?i za normalan dolazak na svijet poslije samog opsluivanja novoro?en?eta on slui i za sam proces reanimacije. U teškim slu?ajevima kada imamo komplikacije u poro?aju topli sto slui kao zona reanimacije.'' - pojašnjava dr.Larisa Meši? ?ogi?. 

 

 

 

 

Rifa Vilaševi?/zosradio.ba11 Jan

OP?U BOLNICU TEANJ POSJETIO VRHBOSANSKI NADBISKUP

U posjetu Op?oj bolnici Tešanj, 10.01.2018. godine, boravio je vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kard. Pulji? kako bi posjetio tek operiranog vl?. Iliju Miški?a, upnika u Ularicama.
Kardinala je na ulazu u bolnicu do?ekao direktor bolnice primarijus doc. dr. med. sci.  Hasan Škiljo, sa svojim saradnicima te na?elnik Op?ine Tešanj mr.sc. Suad Huski?.31 Okt

ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE PO TRE?I PUT U OP?OJ BOLNICI TEANJ

27.10.2017. godine po tre?i put u Tešnju je odrana škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera, a pokrovitelj je Evropsko respiratorno društvo (ERS). Organizator ovogodišnje škole su Op?a bolnica Tešanj i Institut za plu?ne bolesti Vojvodine iz Sremske Kamenice.26 Maj

SVE?ANO OBILJEENO 25 GODINA OP?E BOLNICE TEANJ

Prije 25 godina Ratno predsjedništvo Op?ine donijelo je Odluku o osnivanju Ratne bolnice Doma zdravlja u Tešnju. Za komandanta je imenovan dr. Ekrem Ajanovi? koji je bio i organizator priprema za formiranje Ratne bolnice. Tešanj je tada imao Dom zdravlja sa tri odjeljenja regionalne bolnice u Doboju.26 Maj

SVE?ANI ISPRA?AJ U PENZIJU - KADRIBAI? MARIJA

Dana 25.04.2017. godine uprili?en je sve?ani ispra?aj dugogodišnje zaposlenice Op?e bolnice Tešanj Kadribaši? Marije u zasluenu penziju. Na skromnoj sve?anosti koja je tim povodom prire?ena, Direktor Bolnice je u svom kratkom govoru zahvalio Kadribaši? Mariji na korektnom i profesionalnom odnosu prema poslu i kolegama, zaelio mnogo sre?e i zdravlja u penzionerskim danima i na kraju uru?io prigodan poklon. Kako je uobi?ajeno u ovoj ustanovi, prigodni pokloni su uru?eni i iz svih slubi i odjeljenja Bolnice, na kojima se Kadribaši? Marija toplo i iskreno zahvalila.

13 Mar

POSJETA ORGANIZACIJE RVI TEANJ

Dana 10.03.2017. /petak/ Op?u bolnicu Tešanj je posjetila delagacija Organizacije RVI op?ine Tešanj u sastavu predsjednik Organizacije RVI op?ine Tešanj hadi Muharem Sejdi?, potpredsjednik Organizacije Jusuf Rakman, te ?lan predsjedništa Sekcije RVI iz Kamenice Izet Kapi?.

Prilikom posjete razgovarano je o planovima i aktivnostima u narednom periodu, meðusobnoj saradnji, kao i o opsegu usluga koje prua Op?a bolnica Tešanj.

Prisutni su izrazili svoje zadovoljstvo u pruanju zdravstvenih usluga našim sugra?anima, kao i nivoom i opsegom pruanja usluga u Op?oj bolnici Tešanj.12 Mar

UPRILI?EN PRIJEM I DRUENJE POVODOM 8. MARTA - DANA ENA

U povodu obiljeavanja 8. marta – Meunarodnog dana ena Op?a bolnica Teanj je uprili?ila sve?ani prijem i druenje za svoje uposlenice. 

Prisutnima se uz ?estitke u povodu Dana ena obratio direktor Op?e bolnice Teanj doc.dr.med.sci Rifat Sejdinovi?.

12 Mar

TEKST O ZAVRETKU PROJEKTA

Tekst u povodu sve?anog zavretka implementacije projekta "Energetske efikasnosti" u Op?oj bolnici Teanj objavljen u "Naoj rije?i" moete pogledati OVDJE.