e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo pravnika ovih ustanova, potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji izme?u ove dvije ustanove. 

Ugovorne strane su našle svoj poslovni interes u me?usobnoj poslovnoj saradnji, u skladu sa odgovaraju?im propisima, dobrim poslovnim obi?ajima, a na obostrano zadovoljstvo.