e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj, Ljekarske komore ZDK i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. 

Škola je organizovana od 11.03. do 30.03.2019. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj, a voditelji škole su bili: Akademik prof. dr. Enver Zerem, prof. dr. Senaid Trnavčević, prof. dr. Denijal Tulumović, prof. dr. Besim Prnjavorac, doc. dr. Hasan Škiljo, doc. dr. Rifat Sejdinović, dr. Bilal Imširović i dr. Nermin Škiljo.

Učesnicima želimo uspješan rad i primjenu prenesenog znanja u svakodnevnoj praksi.05 Feb

OBAVIJEST O ORGANIZOVANJU ŠKOLE ULTRAZVUKA

Sa zadovoljstvom Vas obaviještavamo da Opća bolnica Tešanj, u saradnji sa Ljekarskom komorom ZDK i Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i ove godine organizuje Školu osnovi ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuk abdomena. Škola će biti organizovana u periodu od 11.03. do 30.03.2019. godine, u vremenu od 13:00 sati do 20:00 sati.

Voditelji Škole su uvaženi:

1. Akademik Prof. dr. Enver Zerem,

2. Prof. dr. Senaid Trnavčević,

3. Prof. dr. Denijal Tulumović,

4. Prof. dr. Besim Prnjavorac,

5. Doc. dr. Hasan Škiljo,

6. Doc. dr. Rifat Sejdinović,

7. Dr. Bilal Imširović,

8. Dr. Nermin Škiljo.

 

Škola se organizuje u prostorijama Opće bolnice Tešanj na savremenim ultrazvučnim aparatima. Broj polaznika je ograničen.

Ukoliko ste zainteresovani za edukaciju prijavu možete izvršiti na telefon broj: 032-650-662, fax broj: 032-650-605 ili e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba, a rok za prijavu je 11.03.2019. godine ili do popune određenog broja polaznika.

Program Škole je prilagođen tako da se odvija od 13:00 sati svaki dan, a subotom od 08:00 sati kako bi polaznici Škole mogli istu pohađati nakon obavljenih svojih svakodnevnih poslova.

Po završetku Škole polaznici će biti osposobljeni za samostalan rad i dobit će validne i priznate diplome.

22 Okt

VIII PULMOLOKI DANI - TEANJ 2018

Dana 27.10.2018. godine /subota/ u amfiteatru Op?e bolnice Tešanj bi?e odran osmi po redu stru?no-nau?ni skup "Pulmološki dani". I ovogodišnji skup ?e ponuditi aktuelne teme koje ?e zasigurno dati odgovore na dileme koje imaju sami zdravstveni radnici. Kao i prethodnih godine ovo ?e biti prilika da se susretnu ljekari sa podru?ja regiona i da razmijene znanja i iskustva koja svakodnevno sti?u u praksi, a kada je rije? o plu?nim bolestima.

Teme ovogodišnjeg skupa i predava?i su:

1. MEHANIZMI NASTANKA BOLESTI PLU?A I DIJAGNOSTIKA sa predava?ima: Matja Flear (Slovenija), Deska Dimitrievska (Makedonija), Marija Zdraveska (Makedonija), Nermin Škiljo (BiH), Besim Prnjavorac (BiH);

2. UPALNE BOLESTI PLU?A - INFEKTIVNE I NEINFEKTIVNE sa predava?ima: Hasan uti? (BiH), Rifat Sejdinovi? (BiH), Edin Jusufovi? (BiH), Munevera Osmi? (BiH);

3. TUMORI PLU?A sa predava?ima: Ademir Hadismajlovi? (BiH), Šefika Umihani? (BiH), Goran Krdali? (BiH), Sneana Kutleša-Stevi? (BiH).

Program VIII Pulmoloških dana - Tešanj 2018 moete pogledati ovdje.29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru European Spirometry Training Programme koji organizuje  HERMES (Harmonised Education of Respiratory Medicine in European Specialties). Organizatori škole su Op?a bolnica Tešanj i Institut za plu?ne bolesti Vojvodine iz Sremske Kamenice.

Prije po?etka škole prisutnima su se obratili na?elnik Odjeljenja za unutarnje bolesti dr Rifat Sejdinovi?, diektor Op?e bolnice Tešanj dr Hasan Škiljo, te voditeljica ERS-ove škole spirometrije dr Mirjana Jovan?evi? Drvenica, te polaznicima poeljeli uspješan rad.

Stru?na predavanja ?e odrati eminentni stru?njaci iz Srbije i naše zemlje odnosno: Mirjana Jovan?evi? Drvenica, Vladimir ugi?, Besim Prnjavorac, Rifat Sejdinovi?, Edin Jusufovi?, Jusuf Mehi?.

Evropska škola spirometrije ima zavidnu tradiciju u zemljama EU, a dobijanje diplome našim polaznicima omogu?ava ravnopravni status u odnosu na kolege iz evropskih zemalja. Nakon dobijanja diploma svi polaznici škole ?e biti zavedeni u bazi podataka Evropskog respiratornog udruenja, i mogu nastaviti svoje dalje usavršavanje.25 Jun

OP?A BOLNICA TEANJ U AKCIJI BESPLATNOG TESTIRANJA NA PODRU?JU ZDK: IZABERI IVOT, POBIJEDI STRAH, URADI MAMOGRAFIJU

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni?ko-dobojskog kantona (ZZO ZDK) u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), Ministarstvom zdravstva ZDK, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama sa podru?ja kantona pokre?e akciju besplatnog pregleda malignoma dojke mamografskim pregledom za ene u ovom kantonu dobi od 50 i više godina.

Kampanja se do kraja ove godine provodi pod sloganom - izaberite ivot, pobijedite strah - obavite mamografiju, a cilj je da svaka ena starosti 50 ili više godina obavi u planiranom intervalu besplatan mamografski preventivni pregled.

Ko moe dobiti rak dojke?

Od raka dojke naj?eš?e obolijevaju ene iznad pedesete godine ivota, ali u novije vrijeme sve ?eš?e obolijevaju i mla?e ene. Muškarci tako?er mogu oboljeti od raka dojke, ali puno rije?e nego ene.

Faktori koji su u vezi s pove?anim rizikom za nastanak raka dojke, a ne mogu se mijenjati su:

pol,

dob (rizik raste s godinama starosti),

genetski faktori,

porodi?na anamneza (rak dojke u uoj obitelji po enskoj liniji: majka, sestra, maj?ina sestra i dob obolijevanja),

li?na anamneza (prethodno dijagnosticiran rak jedne dojke),

prva menstruacija prije 12-te godine ivota,

kasna menopauza (posljednja menstruacija poslije 55-te godine ivota),

izloenost radioaktivnom zra?enju.

Kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja je, u cilju prevencije ove bolesti, usvojio odluku kojom ?e se u zdravstvenim ustanovama ZDK koje su aplicirale i ispunile uvjete, provoditi pregledi svih osoba koje se prijave i ele obaviti pregled.

Najmanje 30 posto slu?ajeva završi smrtnim ishodom, dok pregledima koji zna?e mogu?nost ranog otkrivanja u najranijoj fazi promjene dojke izlje?enje je stopostotno.

Skrining malignoma dojke mamografskim pregledom mo?i ?e obavljati ene starosne dobi od 50 i više godina. Program se obavlja u skladu sa Rezolucijom o prevenciji i kontroli karcinoma koju je usvojila Svjetska zdravstvena organizacija 2005. godine.

Besplatni preventivni pregledi se mogu, uz predo?enje ovjerene zdravstvene knjiice, obaviti u sljede?im ustanovama: 

U Zenici, Privatna zdravstvena ustanova "Medicom" - Štrosmajerova 4, telefoni 032 462 245 i 032 462 246 i

Kantonalna bolnica - Crkvice 67, telefon za prijavu 032 447 282,

u Maglaju, Dom zdravlja - Ilijasa Smajlagi?a bb, telefon  032 465 670;

u Tešnju, Op?a bolnica - Bra?e Pobri? 17, telefon 032 650 187 lokal 224

u ep?u, Dom zdravlja sa stacionarom, Prva br. 36, telefon  032 881 125

u Olovu, Dom zdravlja - Branilaca Olova bb, telefon  032 828 080

i u Kaknju, Dom zdravlja, Zeni?kog partizanskog odreda 50, telefon  032 460 993

Ovaj spisak ?e se eventualno proširiti drugim ustanovama koje izraze elju, te ispune uvjete za u?eš?e  u ovoj akciji.

Rak dojke je zlo?udna bolest koja nastaje kada normalne ljezdane stanice dojke promijene svoja svojstva, te po?nu nekontrolirano rasti, umnoavati se i uništavati okolno zdravo tkivo. Takve promijenjene stanice mogu proširiti bolest u druge dijelove tijela.

Promjene zbog kojih se odmah trebate javiti ljekaru su prisustvo ?vora u dojci ili pazušnoj jami, iscjedak iz bradavice, promjena u regiji bradavice, promjena uobi?ajenog oblika ili veli?ine dojke, promjena boje ili osetljivosti na koi dojke, smeuranost koe dojke (sli?no celulitu) ili nagli bol u dojci ili pazušnoj jami. 

Drage majke, supruge, sestre, poštovane sugra?anke - iskoristite priliku i što ranije se prijavite za besplatni pregled malignoma dojke mamografijom. Moete izabrati najbliu ili bilo koju od navedenih ustanova i kontaktirati ih rezerviraju?i termin za svoj pregled sa o?itovanjem nalaza.

Zato odmah danas pozovite najbliu medicinsku ustanovu sa spiska i prijavite se za besplatan pregled - izaberite ivot, pobijedite strah - obavite mamografski pregled.04 Jun

POTPISAN UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI IZME?U OP?E BOLNICE I DOMA ZDRAVLJA 'IZUDIN MULABE?IROVI?-IZO' TEANJ

Danas su u prostorijama Op?e bolnice Tešanj direktor Op?e bolnice Tešanj primarijus doc.dr.med.sci Hasan Škiljo i direktor Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Tešanj primarijus Hidajet dr Mudrov, uz prisustvo pravnika ovih ustanova, potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji izme?u ove dvije ustanove. 

Ugovorne strane su našle svoj poslovni interes u me?usobnoj poslovnoj saradnji, u skladu sa odgovaraju?im propisima, dobrim poslovnim obi?ajima, a na obostrano zadovoljstvo.

20 Maj

POSJETA PREDSTAVNIKA ADRA-E

U utorak, 15.05.2018. godine Op?a bolnica Tešanj je ugostila gospodina Rudolfa i Patricka Reitz, koji su u ratnim godinama posje?ivali i pomagali našoj bolnici putem Organizacije ADRA.

Gosti su imali priliku obi?i Op?u bolnicu Tešanj, upoznati se sa razvojem iste, te su izrazili zadovoljstvo vi?enim u Op?oj bolnici Tešanj, njenim sadašnjim stanjem i napretkom.14 Maj

ZAVRENA ?ETVRTA KOLA UZV ABDOMENA

Dodjelom certifikata u Op?oj bolnici Tešanj dana 12.05.2018. godine /subota/ završena je ?etvrta po redu „Škola ultrazvuka abdomena“ .

Progam koji je sadravao teoretsku i prakti?nu edukaciju, uspješno je završilo 14 polaznika iz JZU Doma zdravlja Zenica, JZU Doma zdravlja Tesli?, JZU Doma zdravlja Maglaj, JZU Doma zdravlja Tešanj i Op?e bolnice Tešanj.

Tokom trajanja ove edukacije, doktori su nau?ili zna?aj i upotrebu ultrazvuka i ultrazvu?ne dijagnostike u svakodnevnom radu.

Predava?i su bili poznati stru?njaci iz ove oblasti prof. Zerem Enver, prof. Senaid Trna?evi?, doc. Hasan Škiljo, doc. Rifat Sejdinovi?, prof. Besim Prnjavorac, dr Nermin Škiljo i  dr Bilal Imširovi?.

16 Apr

IV KOLA ULTRAZVUKA

Danas je otpo?ela "Škola ultrazvuka - osnovi ultrazvu?ne dijagnostike i ultrazvuka abdomena" koja se ?etvrti put organizuje u Op?oj bolnici Tešanj u saradnji sa Ljekarskom komorom ZDK i Univerzitetskim klini?kim centrom Tuzla.

Škola se organizuje u postoru Op?e bolnice Tešanj u periodu od 16. aprila do 12. maja 2018. godine. Škola se organizuje za 14 polaznika iz Op?e bolnice Tešanj, Kantonalne bolnice Zenica, Doma zdravlja Maglaj, Doma zdravlja Tesli? i Doma zdravlja Tešanj.

U?esnicima škole su se danas obratili neki od predava?a i voditelja škole: direktor Op?e bolnice doc.dr Hasan Škiljo, akademik prof.dr Enver Zerem, prof.dr Besim Prnjavorac, doc.dr Rifat Sejdinovi? i dr Nermin Škiljo. U svom obra?anju voditelji škole su u?esnicima skrenuli panju na vanost ultrazvu?ne dijagnostike, te im poeljeli mnogo uspjeha u toku škole i završnog ispita.

Predava?i i voditelji škole su:

  • Akademik prof Enver Zerem,
  • Prof Senaid Trna?evi?,
  • Prof Denijal Tulumovi?,
  • Doc Hasan Škiljo,
  • Prof Besim Prnjavorac,
  • Doc Rifat Sejdinovi?,
  • Dr Nermin Škiljo,
  • Dr Bilal Imširovi?.

Teoretski dio nastave se odvija u Amfiteatru Op?e bolnice Tešanj od 16. do 21. aprila 2018. godine, a prakti?ni dio obuke se odvija od 23. aprila do 11. maja na ?etiri radna mjesta – UZV aparata.

Radnim danom škola se odvija u vremenu od 1300 do 2000 sati, a subotom u vremenu od 0800 do 1800 sati.

Po završenoj školi provjera znanja je 12. maja 2018. godine uz dodjelu certifikata o završenoj školi za polaznike koji uspješno poloe provjeru znanja. Navedeni certifikat je priznat od Ministarstva zdravstva FBiH i RS kao i Ljekarskih komora.15 Apr

ODRANA KOMEMORATIVNA SJEDNICA PROF.DR.MED.SCI EKREMU AJANOVI?U

Komemorativna sjednica prof. Ekremu Ajanovi?u odrana je u velikoj sali CKO u nedjelju 15.04.2018. godine. Prvo je Edina Artukovi? pro?itala bogatu radno obrazovnu biografiju, a onda su se obratili: doc.dr Hasan Škiljo direktor Op?e bolnice, dekan Medicinskog fakulteta u Zenici doc.dr Harun Hodi?, prijatelj i saborac Muhidin Ali?, na?elnik mr. Suad Huski?, prof., dr Munevera Osmi? šef Poliklinike za plu?ne bolesti iz Tuzle i u ime porodice prof.dr Mesud Ajanovi?. Svi su imali puno toga šta kazati o prof. Ajanovi?u, a sin Ekremov prof.dr Mesud Ajanovi? se zahvalio Op?oj bolnici. Op?ini i svima koji su došli na komemoraciju kao i onima koji nisu došli, a cijenili su njegovog oca.

Direktor Op?e bolnice doc.dr Hasan Škiljo je izme?u ostalog rekao: "I da nije bilo prof. dr. Ajanovi?a pitanje je da li bilo Ratne bolnice Tešanj, da li bi bilo Op?e bolnice, pitanje je gdje bi mi svi bili danas, šta bismo radili i gdje i kako bi se lije?ili naši sugra?ani. Prof dr. Ajanovi? nam je ostavio u amanet tešanjsko zdravstvo i Dom zdravlja i Op?u bolnicu da ga i dalje razvijamo, dogra?ujemo i dora?ujemo i podiemo na najviši mogu?i nivo."

 

 

 

Husein Galijaševi?/Tešanjski dnevnik 09-16.04.2018.