e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Ostale aktuelnosti

cigareta-333.jpg


Na osnovu ?lana 3. Zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih preraevina ("Sl.novine FBiH", broj 6/98) i ?lana 32. Statuta Op?e bolnice Teanj, direktor Op?e bolnice Teanj   d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U
o zabrani upotrebe duhanskih preraevina


I
Zabranjuje se upotreba duhanskih preraevina (puenje) u Op?oj bolnici Teanj od 01. 07. 2009. godine.

II
Zabrana upotrebe duhanskih preraevina (puenja), odnosi se na zaposlenike, pacijente i posjetioce kao i sva druga lica koja se iz bilo kog razloga nau u slubenim prostorijama Op?e bolnice Teanj.
Zabrana upotrebe duhanskih preraevina (puenja), odnosi se na sve slubene prostorije Op?e bolnice Teanj (holove, hodnike, sanitarno-higijenske prostorije, ljekarske ordinacije, ljekarske i sestrinske sobe i dr.).

III
Sva lica koja se zateknu da kre zabranu upotrebe duhanskih preraevina (puenja) podlijeu sankcionisanju u skladu sa ?lanom 17. Zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih preraevina ("Sl.novine FBiH", br. 6/98).

IV
Odluka stupa na snagu danom donoenja, a primjenjuje se od 01.07.2009. godine.


Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...