e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

O nama

Po?etak zdravstva na podru?ju Tešnja

Kao prvi dokument o na?inu lije?enja i zdravstvenoj kulturi u Tešnju pominje se Tešanjska ljekaruša - 1835. godine (Anali Historijskog muzeja JAZU u Dubrovniku VIII-IX, 1962, str.449-505).
Hadi Aljo Meši? ozna?ava se prvim ljekarom u Tešnju - 1864. godine. U izvornom dokumentu piše "narodni ljekar", iz ?ega se moe naslutiti da se bavio lije?enjem - "narodnom medicinom".
Klasi?na ambulanta konvencionalne medicine otvorena je 1885. godine. Kao prvi doktor u Tešnju pominje se dr. Jaroslav Wertheimer. od 1893. godine doktor u Tešnju je slubovao dr. med. Bela Eszelowski, odmah poslije njega - dr med. Josip Romazekan, a od 1900. godine dr. med. Ferdinand Engel.
U Tešnju je 1899. godine radio narodni ljekar Muho Berberovi?.
Prva apoteka u Tešnju osnovana je 1884. godine a prvi apotekar je bio Petar Misitas.


                                                                                                                                      
 U periodu izmeðu dva svjetska rata stalna ambulanta nalazila se u zgradi ŠPITALJ,  u mahali Tepe, u kojoj je nakon drugog svjetskog rata otvoren Odjel za lije?enje tuberkuloznih bolesnika.

Bolnicu stacionarnog tipa Tešanj nije imao. Pacijenti su na tretman upu?ivani u Tuzlu, Sarajevo i druge ve?e centre.


Odmah nakon Drugog svjetskog rata u Tešnju je slubovao stalni doktor. Od 1944. godine ovdje je na slubi bio, sve do umirovljenja po?etkom sedamdesetih godina, dr Nikola Ljahov.
1954. godine po?ela je gradnja objekta Doma zdravlja, a ve? 1958. godine u njemu je bilo uposleno 40 radnika. Od tada po?inje i otvaranje ambulanti na terenu, a u zdravstvu se zapošljava sve ve?i broj stru?nih medicinskih kadrova.
Neposredno pred po?etak agresije na BiH u tešanjskom zdravstvu bilo je zaposleno oko 230 radnika.

Po?etkom maja 1992. godine od zdravstvenih ustanova (Doma zdravlja Tešanj, odjeljenja RMC Doboj koji su bili locirani u Tešnju) formira se Ratna bolnica Tešanj koja je prihvatila svo medicinsko osoblje kao i nemedicinsko osoblje izbjeglo iz RMC Doboj i drugih zdravstvenih centara regije.Za upravnika Ratne bolnice postavlja se Prof. dr sci Ekrem Ajanovi?.

OPÆA BOLNICA TEŠANJ

Rješenjem Ministarstva zdravstva R BiH, broj 02-5-472/94 od 26.05.1994. godine utvrðeno je da su ispunjeni uslovi prostora, opreme i kadra za obavljanje sekundarne zdravstvene zaštite  a time i formiranje Op?e bolnice Tešanj.
Prelazno op?insko vije?e Tešanj na sjednici odranoj 07.09.1994. godine donosi Odluku o osnivanju Op?e bolnice Tešanj. Viši sud u Dobojunizvršio je upis u sudski registar 13.10.1994. godine i ovlastio kao VD prof. dr sci Ekrema Ajanovi?. Kantonalni sud u Zenici 06.08.1988. godine izvršio je upis u sudski registar zbog usklaðivanja djelatnosti sa sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti.  Ministarstvo zdravlja Ze-do kantona 16.11.2000. godine donijelo je Rješenje da Javna ustanova Op?a bolnica Tešanj ispunjava uvjete prostora, kadra i medicinsko-tehni?ke opreme i sanitarno-preventivne uvjete za obavljanje bolni?ke djelatnosti. Bolnica se upisuje u poseban registar Kantonalnog ministarstva zdravstva.

 
- Za prvog direktora Op?e bolnice Tešanj imenovan je Prof. dr sci Ekrem  
  Ajanovi? i tu je dunost obnašao od 07.09.1994. godine do 12.11.1996.
  godine.

- Od 13.11.1996. godine do 04.07.1997. godine za VD direktora Op?e
  bolnice Tešanj imenovan je Prim. dr Alija Smajlovi?, specijalista hirurg.

- Od 05.07.1997. godine pa do 31.07.2005. godine, odnosno u dva mandata direktor bolnice je bio prof. dr.  Besim Prnjavorac, specijalista interne medicine - kl.imunolog - pulmolog.

- Od 01.08.2005. godine do 31.07.2009. godine direktor Op?e bolnice Tešanj bio je prim. dr  Hajrudin Ðogi?, specijalista dje?ije kirurgije.
 
- Od 01.08.2009. godine  do 31.07.2017. godine direktor Op?e bolnice Tešanj bio je doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinovi?, specijalista interne medicine - subspec.pulmolog.
 
Od 01.08.2017. godine za direktora Op?e bolnice Tešanj na mandatni period od ?etiri godine imenovan je prim.doc.dr.med.sci. Hasan Škiljo, specijalista op?e hirurgije - subspec. abdominalne hirurgije.

Vaniji datumi :

- Prva dijaliza uraðena 15.03.1993. godine
- Prva gastroskopija uraðena 18.03.1999. godine
- Prva bronhoskopija uraðena 08.08.2000. godine
- Prvi PACE-maker ugraðen 07.01.2003. godine
- Plu?ni odjel otvoren 25.01.2000. godine
- Prva laparoskopska operacija uraðena 01.12.2001. godine
- Prva ehokardiografija uraðena 06.10.2001. godine

Danas Op?a bolnica Tešanj je zna?ajna ustanova koja zapošljava 245 radnika koji u suvremeno opremljenom prostoru sprovode specijalisti?ko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo op?ine Tešanj i njoj gravitiraju?ih op?ina Doboj Jug, Usora, Maglaj.

U svom sastavu Op?a bolnica Tešanj ima 10 odjeljenja u kojima je 221 bolesni?kih kreveta ?ija je iskorištenost gotovo 100%,  kao i 10 slubi i sve to smješteno u veoma komfornom prostoru.

Jedna od prepoznatljivosti ove ustanove je i ta što Op?a bolnica Tešanj nema LISTE ?EKANJA NI ZA JEDNU MEDICINSKU USLUGU. 

Kvalifikaciona struktura u Op?oj bolnici Tešanj:
47 doktora medicine,
   od toga 27 specijalista raznih specijalnosti,
                12 doktora medicine na specijalizaciji
                  8 doktora medicine

-    2 magistra zdravstvene njege,
18 diplomiranih medicinski sestara-tehni?ara,
11 viših medicinskih sestara-tehnil?ara,
102 medicinska sestra-tehni?ar
-    1 diplomirani pravnik,
-    1 diplomirani ekonomista,
-    1 diplomirani inenjer informatike,
18 ekonomskih i administrativnih tehni?ara,
12 vkv radnika
32 zaposlenika sa niom stru?nom spremom

Kako dalje...
Novim tehnologijama, novim doktrinama medicinskih postupaka, usvajaju?i kao zlatni standard, pozitivna iskustva dosadašnje medicinske prakse.
Napredak je u usavršavanju dosada ustanovljenog znanja, vještine, doktrine i korekcije samo onog za što je dokazana bolja alternativa.

Posljednje novosti

16 Aug

ODJELJENJU ZA PULMOLOŠKE BOLESTI DONIRAN KONCENTRATOR KISIKA

Odjeljenju za pulmološke bolesti Opće bolnice Tešanj doniran je koncentrator kisika od porodice zadovoljnog pacijenta. U ime porodice predaju je izvršio gospodin Matošević Ilija iz Ularica, a u ime Odjeljenja za pulmološ...

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...