e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI

27 Aug

ispra?aj u penziju - Livnjak Osman

Dana 02.08.2010. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj odrana je sve?anost povodom ispra?aja u zasluenu mirovinu zaposlenika Livnjak Osmana, medicinski laborant, koji je neprekidno u radnom odnosu od 1965. godine.

Budu?em penzioneru odato je priznanje za uspjean rad te su mu uru?eni skromni pokloni od ustanove i radnih kolega.
Op?a bolnica Teanj se najtoplije zahvaljuje Livnjak Osmanu na dugogodinjem radu u zdravstvu, sa eljom da to due uiva u svojim penzionerskim danima.

18 Jun

JAVNA TRIBINA O TRANSPLANTACIJI ORGANA

Pod pokroviteljstvom Op?e bolnice Teanj i Medlisa islamske zajednice Teanj, 14. maja 2010. godine u velikoj sali Centra za kulturu Teanj, organizovana je javna tribina o "Transplantaciji organa u Bosni i Hercegovini".
U?esnici u javnoj tribini su bili prof. dr. Senaid Trnav?evi?, prof. dr. Halima Resi?, prof. dr. Enes Ljevakovi?, prof. dr. Azra Alajbegovi? i doc. dr. sci Besim Prnjavorac.
Pred velikim brojem graana Tenja u?esnici u javnoj tribini su govorili o presaivanju ili transplantaciji organa i potrebi osnivanja mree donatora organa.
Nakon predavanja, uslijedila je izuzetno korisna diskusija koja je doprinijela boljoj obavjetenosti graana o potrebi doniranja organa nakon smrti u svrhu lije?enja transplantacijom.

18 Jun

STRU?NO PREDAVANJE O PLU?NIM BOLESTIMA

U subotu 15.05.2010. godine u povodu godinjice osnivanja Op?e bolnice Teanj i desetogodinjice rada Kantonalnog odjeljenja za plu?ne bolesti, Op?a bolnica Teanj organizovala je stru?na predavanja u amfiteatru Bolnice.
O "Vanosti provo?enja DOTS strategije" predavanje je odrao prof. dr Hasan uti?, a o "Farmakoterapiji TBC i osnovama postupanja po preporu?enim reimima WHO" predava? je bio prof. dr Bakir Mehi?.

18 Jun

SKROMAN USPJEH NA SPORTSKIM IGRAMA


Ekipa Op?e bolnice Teanj koja je u?estvovala od 27.05. do 30.05.2010. godine na Petim dravnim sportskim igrama radnika klini?kih centara u Bolnica u Bosni i Hercegovini u Neumu, ?iji je organizator ove godine bila Op?a bolnica Distrikt Br?ko, imala je skroman uspjeh.
Od dvadeset ekipa sa preko 800 takmi?ara, koji su se takmi?ili u 11 sportskih disciplina, ekipa Op?e bolnice Teanj, koja je brojala 14 ?lanova, osvojila je prvo mjesto u basketu za mukarce i tre?e mjesto u povla?enju konopca.
Naredne sportske igre medicnskih radnika organizovat ?e Klini?ki centar univerziteta Sarajevo.

18 Jun

OBILJEENA GODINJICA OSNIVANJA BOLNICE


U povodu godinjice osnivanja Op?e bolnice Teanj, u petak 14.05.2010. godine organizovana je skromna sve?anost i prijem penzionera ove ustanove.
Tom prilikom ispra?en je u penziju prim. dr Ibrahim Smailbegovi?, specijalista anesteziolog.
U ime Op?e bolnice Teanj, na njegovom radu provedenom u ovoj ustanovi, rije?i zahvalnosti uputio je direktor Bolnice Sejdinovi? dr Rifat.      
Takoe, rije?i zahvale, direktor Op?e bolnice Teanj Sejdinovi? dr Rifat uputio je i prisutnim penzionerima Bolnice, kojima je tom prilikom uru?io i skromne nov?ane poklone.


03 Mar

Posjeta visoke delegacije Op?oj bolnici TeanjDana 19.01.2010. godine u zvani?noj posjeti Op?oj bolnici Teanj boravili su federalni ministar zdravstva prim.dr.sci. Safet Omerovi?, direktor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klini?kog centra Tuzla prof.dr.med.sci. Elmir ?i?kui? i direktor za nau?no-istraiva?ki rad i edukaciju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klini?kog centra Tuzla  prof.dr.med. Enver Zerem.


Visoka delegacija je od strane direktora Op?e bolnice Teanj Sejdinovi? dr Rifata i njegovih saradnika, upoznata sa nivoom zdravstvenih usluga koje se pruaju u Op?oj bolnici Teanj kao i planiranom razvoju ove ustanove i unapreenju dosadanje saradnje sa Univerzitetsko klini?kim centrom Tuzla.

02 Mar

Stru?na i edukativna predavanja

U okviru programa edukacije administracije Op?ine Teanj, ljekari Op?e bolnice Teanj odrali su stru?na i edukativna predavanja.

Prvo predavanje na temu "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke" odrao je mr. sci. med. prim. dr Hasan kiljo, specijalista hirurg.


Drugo predavanje na temu "Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti" odrao je Fejzi? dr Jasmin, specijalizant iz interne medicine.

Predavanja su pobudila zna?ajno zanimanje, ?emu svjedo?i velika posje?enost kao i postavljena pitanja predava?ima.  


20 Nov

Stru?no predavanje za ljekare

U ?etvrtak 19.11.2009. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj odrana su dva stru?na predavanja za ljekare Op?e bolnice Teanj i JU Doma zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Teanj.
O "Ultrazvu?nom pregledu lokomotornog aparata" predavanje je odrao Vasiljevi? dr Radivoje, specijalista radiolog u JZU Domu zdravlja Doboj, dok je o "Zna?aju fetalne ehokardiografije u prenatalnom skriningu" predavanje odrao dr Stevan Baji?, specijalista pedijatar kardiolog, na?elnik klinike za dje?ije bolesti Klini?kog centra Banja Luka.

20 Nov

Formiran tim za pra?enje gripe

 

U cilju blagovremenog djelovanja u slu?aju pojave epidemije gripe, u Op?oj bolnici Teanj formiran je stru?ni tim za pra?enje kretanja infekcije izazvane virusom A (H1N1) u sastavu: doc.dr sc.med. Besim Prnjavorac, predsjednik stru?nog tima, i ?lanovi Abduzaimovi? dr Kadrija, spec.mikrobiolog i transfuziolog i prim. dr. Bedrudin Bedak, specijalista pedijatar-nefrolog.
 

Zadatak stru?nog tima je:
-  analiziranje epidemioloke situacije izazvane virusom A (H1N1),

- predlaganje mjera u skladu sa preporukama i uputstvima nadlenog Ministarstva zdravstva, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica i higijensko - epidemioloke slube JU Dom zdravlja sa poliklinikom Teanj,
- kontrola provoenja predloenih mjera.
Tim ?e se sastajati svakog ponedjeljka u 7,15 sati, te u zavisnosti od potreba predlagati daljnje aktivnosti i mjere.

 

25 Aug

Novi direktor u Op?oj bolnici Teanj


Rifat dr Sejdinovi?, specijalista interne medicine, imenovan je za direktora Op?e bolnice Teanj nakon provedene procedure i dobijene saglasnosti op?inskog na?elnika.
Fukciju direktora Op?e bolnice Teanj na mandatni period od ?etiri godine novoimenovani direktor obavlja od 01.08.2009. godine.