e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI27 Apr

Edukacija u sklopu projekta

U Op?oj bolnici Teanj je odrana edukacija (trening) u sklopu projekta "Reforme finansiranja sekundarne zdravstvene zatite u BiH" koja je trajala od 24.04. do 26.04.2012.godine.

23 Apr

Op?a bolnica na 8. Sajmu privrede Biznis 2012.

Na 8. Sajmu privrede Bisznis 2012. Teanj koji je odran od 19.04. do 21.04.2012. godine u Tenju, pored brojnih izlaga?a i ove godine Op?a bolnica Teanj je uzela aktivno u?e?e na ovoj manifestaciji kao jedina zdravstvena ustanova na Sajmu. Na svom tandu Op?a bolnica je ponudila promotivni materijal na kojem su predstavljene mogu?nosti ove ustanove u lije?enju, o?uvanju i unapre?enju zdravlja pacijenata.13 Apr

JO JEDNA DONACIJA MANN+HUMMEL BA d.d. TEANJ

Ovih dana fabrika filtera MANN+HUMMEL BA d.d. Teanj  donirala je Op?oj bolnici Teanj veoma vrijedan aparat za dijagnostiku kardio-vaskularnog sistema „Sistem za ergometriju sa trakom“ – proizvod firme Schuler.

Vrijednost aparata je oko 40.000,00 KM i smjeten je u Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku kardio - vaskularnog i respiratornog sistema.31 Jan

DELEGACIJA IZ NAJVE?E BOLNICE U ISTAMBULU POSJETILA OP?U BOLNICU TEANJ


U periodu od 27.01. do 28.01.2012. godine  Op?a bolnica Teanj je uprili?ila posjetu  uglednim  gostima iz Istanbula (Turska). Naime, Op?u bolnicu Teanj je posjetila delegacija najve?e bolnice u Istanbulu „İSTAMBUL E�İTİME VE ARAªTİRMA HASTANESİ“.

17 Jan

Po?ela sa radom sluba za patologiju

 

Dana 29.07.2011. godine u prostorijama Op?e bolnice Teanj u prisustvu ve?eg broja zvanica, me?u kojima su bili Ministar zdravstva Ze-do kantona Senka Balorda, direktorica zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona Mirzeta Subai?, predsjednik udruenja privrednika Tenaj i Jelaha Muharem Sejdi?, direktor MANN+HUMMEL BA Teanj Smajl Ramovi?, Huski? Suad predstavnik op?ine Teanj, privrednici op?ine Teanj, te predstavnici u parlamentu Kantona i Federacije sa ovog podru?ja kao i zaposlenici zdravstvenih ustanova JU Dom zdralja sa poliklinikom Teanj, JU Poliklinika Matuzi?i, JU Dom zdravlja Usora, te zaposlenika Op?e bolnice Teanj otvorena je Sluba za patologiju.

06 Jul

OP?A BOLNICA NA DANIMA ZDRAVSTVA F BiH

 

Od 07.06. do 09.06.2011. godine u Centru "Skenderija" u Sarajevu odrana je druga po redu manifestacija "Dani zdravstva u F BiH" na kojima je po prvi put u?estvovala i Op?a bolnica Teanj.

05 Jul

esti sportski susreti u Neumu


Na estim sportskim susretima klini?kih centara i bolnica BiH koji su odrani u Neumu od 26.05. do 30.05.2011. godine u?estvovala je i ekipa Op?e bolnice Teanj koja je brojala 20 takmu?ara. Ove godine doma?in i organizator estih sportskih susreta bila je ekipa Klini?kog centra Univerziteta u Sarajevu.

07 Feb

PUTEN U RAD NOVI RTG APARATU srijedu 26.01.2011. godine u Op?oj bolnici Teanj odrana je sve?anost povodom otvaranja i putanja u rad obnovljenog RTG kabineta kao i prezentacija dijela opreme za Slubu patologije.

07 Feb

JO JEDNA VELIKA DONACIJA MANN+HUMELA

Dana 26.01.2011. godine gosti Op?e bolnice Teanj bili su predstavnici firme MANN+HUMMEL BA  fabrika filtera dd Teanj, direktor Smajo Ramovi? kao i predstavnik ove fabrike iz Njema?ke gosp. Flöper Heinz Josef sa saradnicima.

04 Nov

Sastanak direktora zdravstvenih ustanova Ze-do kantona

Dana 28.10.2010. godine u Op?oj bolnici Teanj i Hotelu „AA“ odran je sastanak direktora zdravstvenih ustanova sa podru?ja Zeni?ko-dobojskog kantona.
U ime organizatora ovog sastanka, prisutne je pozdravila direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona Subai? Mirzeta kao i doma?in sastanka Sejdinovi? dr Rifat, direktor Op?e bolnice Teanj.