e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI01 Nov

ODRAN STRU?NO-NAU?NI SKUP

Na skupu su sudjelovali stru?njaci iz ovih oblasti iz BiH, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Skup je otvorio direktor Op?e bolnice Teanj mr.sc.dr. Rifat Sejdinovi? i zaelio u?esnicima skupa uspjean rad i boravak u Tenju. Rije?i dobrodolice, gostima je uputio i budu?i na?elnik Op?ine Teanj Suad Huski?.

18 Okt

OP?A BOLNICA U PROJEKTU

I Op?a bolnica Teanj se uklju?ila u projekat jednodnevnog volonterskog rada (socijalni dan) u organizaciji INFOHOUS organizacije iz Sarajeva pod nazivom "volontiraj-kreditiraj" i na dan 18.10.2012. godine primila je sedam u?enika srednjih kola iz Tenja da uz minimalnu dnevnicu od 20,00 KM budu jedan dan u ovoj ustanovi i da se upoznaju sa odreenim radnim mjestima i dobrom poslovnom praksom. Ina?e, sam projekat ima za cilj ja?anje kapaciteta mladih kako bi bili u mogu?nosti da preuzmu odgovornost za svoju profesionalnu budu?nost, razvoj lokalne zajednice ali i poboljanje statusa mladih u cjelini.

12 Okt

STRU?NO - NAU?NI SKUP -

Dana 27.10.2012. godine (subota) Op?a bolnica Teanj organizuje stru?no - nau?ni skup "Pulmoloki dani " .

Predvi?eno je u?e?e doktora medicine i medicinskih sestara - tehni?ara iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Makedonije sa temama: 

Tuberkuloza i upalne bolesti respiratornog trakta, COPD-asthma i karcinom plu?a.13 Jul

Okrugli sto o Op?oj bolnici Teanj

U ponedjeljak 09.07.2012. godine u sali Op?inskog vije?a Teanj, odran je Okrugli sto na temu Preuzimanje osniva?kih prava nad Op?om bolnicom Teanj od strane Skuptine ZDK.13 Jul

Posjeta predstavnika Maltesera

U petak 06.07.2012. godine Op?u bolnicu Teanj su posjetili predstavnici humanitarne organizacije Malteser Hilfsdienst e.V. dr. med. Edgar Pinkowski sa saradnicima Horstom Kasperski i Mariom Kasperski.
Nakon kra?eg razgovora gosti su sa Direktorom bolnice mr.sci.dr. Rifatom Sej
dinovi?em obili odjeljenja Op?e bolnice i tom su prilikom na?elnici odjeljenja i slubi iskazali prioritete ove ustanove u neophodnim medicinskim aparatima i drugom potrebnom opremom, budu?i da su gosti iz Njema?ke obe?ali obezbjediti donatore za medicinskim apratima i opremom koja je prioritet ovoj ustanovi.

13 Jul

Donacija Op?oj bolnici


U mjesecu aprilu ove godine Op?a bolnica Teanj je dobila iz Njema?ke zna?ajnu donaciju u bolni?koj opremi koju je obezbjedila Magdalena de los Santos Zovko. Poiljka se sastojala od bolni?kih kreveta, posteljina, deka, hodaljki za pomo? slabo pokretnim bolesnicima, kolica za toalet, nosa?a infuzije kao i lifta za podizanje bolesnika. U proloj sedmici g-a Magdalena de los Santos Zovko posjetila je Op?u bolnicu Teanj te je tom prilikom obe?ala jo jednu donaciju sli?ne opreme. Direktor Op?e bolnice Teanj mr.sc.dr. Rifat Sejdinovi? zahvalio se na vrijednoj donaciji i g-i Magdaleni uru?io zahvalnicu.13 Jul

Obiljeene godinjice Ratne bolnice i Op?e bolnice Teanj


U petak 11.05.2012. godine u amfiteatru Op?e bolnice Teanj obiljeene su 20-to godinjica Ratne bolnice i 18-to godinjica Op?e bolnice Teanj. Sve?anu sjednicu, kojoj su prisustvovali ministrica zdravstva ze-do kantona, na?elnici ili predstavnici na?elnika Op?ina Teanj, Doboj Jug, Usora i Maglaj, direktori ili predstavnici zdravstvenih ustanova Domova zdravlja Teanj, Maglaj, Usora i Doboj Jug, predsjedavaju?i op?inskog vije?a Teanj, direktorica apoteke "Tefarm" Teanj, predsjednici politi?kih stranaka SDA, SDP, SBiH, komandanti ratnih jedinica sa podru?ja Tenja, predsjednik organizacije ehida i poginulih boraca, sekretar crvenog kria/krsta Teanj kao i zaposlenici Op?e bolnice i JU Doma zdravlja Teanj, otvorio je direktor Op?e bolnice Teanj mr.sci.dr. Rifat Sejdinovi? i poelio dobrodolicu svim prisutnim gostima.12 Jul

Akcija sadnje cvije?a

U petak 04.05.2012. godine u Op?oj bolnici Teanj organizovana je akcija sadnje cvije?a koja se redovno provodi u vezi sa zatitom, ureenjem i o?uvanjem okolia Op?e bolnice Teanj.

Sadnja cvije?a je tradicionalna akcija, odnosno proljetno ureenje okolia ove ustanove.

Ove godine akciju je nov?ano podrala Op?ina Teanj.

Lijepo vrijeme i vrijedne ruke zaposlenika Op?e bolnice Teanj u?inile su da je sada ovaj dio Bolnice puno ljepi i ?i?i za bolesnike, osoblje  kao i ostale korisnike ove ustanove.