e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI07 Jun

Donacija poro?ajnog stola

Dana 29.05.2013. godine Op?a bolnica Teanj je dobila jo jednu vrijednu donaciju. Naime, odjeljenje za ginekologiju i akuerstvo je dobilo od jedne nae sugraanke poroajni sto vrijedan preko 10.000,00 KM koji je odmah smjeten u raaonu. Rije?i zahvale donatoru uputili su direktor Bolnice mr.sc.dr. Rifat Sejdinovi? i na?elnik odjeljenja za ginekologiju i akuerstvo prim.dr. Emir Smailbegovi?, koji je tom prilikom istakao da ?e ovaj poroajni sto u potpunosti zadovoljiti potrebe ovog porodilita.07 Jun

8.sportske igre

Od 23.05. do 26.05.2013. godine u Trogiru (R. Hrvatska) su odrani 8. sportski susreti zdravstvenih radnika Bosne i Hercegovine. Kao i do sada, i ove godine Op?a bolnica Teanj je u?estvovala na ovim susretima na kojima je bilo prisutno oko 600 zdravstvenih radnika iz 22 bolnice i klinike iz cijele BiH. Natjecalo se u devet disciplina: mali nogomet, rukomet, koarka, odbojka, odbojka na pijesku, ah, povla?enje konopca, tenis i streljatvo. Najbolji uspjeh u disciplinama u kojima se takmi?ila Op?a bolnica Teanj je drugo mjesto u povla?enju konopca. Igre su protekle u fer i korektnoj sportskoj borbi.07 Jun

Donacija video gastroskopa

Dana 24.05.2013. godine Op?u bolnicu Teanj posjetili su predstavnici Njema?ke humanitarne organizacije "Maltezer" i tom prilikom je Op?oj bolnici Teanj uru?ena vrijedna donacija - reparirani endoskopski stub - video gastroskop koji je odmah stavljen u funkciju i koristit ?e za dijagnosti?ke endoskopske procedure koje su danas "zlatni standard" u dijagnostici oboljenja probavnog trakta. Ove procedure pruaju iroke mogu?nosti za vizuelizaciju sluzokoe organa za varenje, uo?avanje patolokih promjena (?ir, polipi, upalne bolesti, tumori) i uzimanje uzoraka za patohistoloku analizu. Pored toga, ove procedure se koriste i u terapijske svrhe kao to je zaustavljanje krvarenja iz ?ira eluca ili dvanaestopala?nog crijeva, uklanjanje polipa na debelom crijevu i dr. U dananje vrijeme ove procedure se koriste i u okviru preventivnih programa usmjerenih ka ranoj detekciji tumora probavnog trakta. Ovaj video procesor omogu?ava mnogo jasniju vizuelizaciju patolokih promjena u odnosu na klasi?ne endoskopske instrumente.25 Apr

Odran jednosatni trajk upozorenja

U skladu sa Odlukom trajka?kog odbora Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicne i stomatologa (SSSDMiS) Ze-do kantona, dana 24.04.2013. godine i u Op?oj bolnici Teanj odran je jednosatni trajk upozorenja od 12,00 do 13,00 sati zbog neispunjenih obaveza prema zdravstvu.

Ipak, za poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme trajanja trajka upozorenja obezbjeena je prisutnost i rad najmanje jednog ljekara odgovaraju?e specijalnosti na svim odjeljenjima i slubama, a sva urgentna stanja su zbrinuta adekvatno od strane iskusnih ljekara odgovaraju?e specijalnosti.

Ovim trajkom upozorenja se eljelo ukazati na katastrofalnu situaciju u zdravstvu i nezadovoljstvo odnosom Vlade Ze-do kantona prema zdravstvu u cjelini.

24 Apr

Dodjeljena po?asna zvanja primarijus

Dana 16. aprila 2013. godine u velikoj sali parlamenta Federacije BiH u Sarajevu odrana je sve?anost povodom priznavanja po?asnog zvanja primarijus zdravstvenim radnicima Federacije BiH za 2012. godinu.

Ovo zvanje se dodjeljuje zdravstvenim radnicima za dugogodinji rad i postignute rezultate u zatiti zdravlja stanovnitva, kao i razvoju zdravstva.

Ove godine po?asno zvanje primarijus dodjeljeno je i nae doktoru Abduzaimovi? Kadriji, specijalista transfuziolog i specijalista mikrobiolog.12 Apr

Op?a bolnica Teanj po tre?i put na sajmu privrede

U industrijskoj zoni Bukva Teanj, zgradi bive fabrike Sloga, otvoren je 9. sajam privrede Biznis 2013. Teanj. Otvaranju sajma prisustvovali su i predstavnici ambasada u BiH iz Slovenije, Crne Gore, Austrije, Maarske, ?eke, Makedonije i Japana te predstavnici sa dravnog, federalnog, kantonalnog i op?inskog nivoa vlasti kao i veliki broj privrednika i graana. Uz veliki broj izlaga?a iz BiH, Srbije i Slovenije, na sajmu je po tre?i put prisutna i Op?a bolnica Teanj. Na tandu Bolnice, posjetioci sajma ?e mo?i da obave besplatno mjerenje e?era u krvi i krvnog pritiska. Takoe, u cilju promovisanja svojih usluga, posjetioci mogu dobiti na tampanom materijalu zdravstvene usluge koje su dostupne u Op?oj bolnici Teanj sa najsavremenijom opremom koja se koristi u lije?enju i o?uvanju zdravlja pacijenata. Sajam se zatvara 14.04.2013. godine.
14 Mar

Jednodnevni te?aj u Op?oj bolnici

Dana 13.03.2013. godine Op?a bolnica Teanj u saradnji sa Ljekarskom komorom zeni?ko dobojskog kantona, Klini?ko bolni?kim centrom Rijeka (Hrvatska) i Klinikom Golnik (Slovenija) organizovala je jednodnevni te?aj sa temom "Primjena ultrazvuka u urgentnim stanjima grudnog koa i abdomena".04 Jan

Sve?ani ispra?aj u penziju prof.dr.Ekrema Ajanovi?

Ve? tradicionalno Op?a bolnica Teanj organizuje druenje povodom ispra?aja zaposlenika u penziju. Tako je bilo i ovoga puta kada je 31.12.2012. godine u restoranu Op?e bolnice Teanj, u prisustvu ve?eg broja zaposlenika ove ustanove kao i zaposlenika JU Doma zdravlja Teanj, prire?en sve?ani ispra?aj u zasluenu penziju dugogodinjem radniku ovih ustanova prof.dr.sc. Ekremu Ajanovi?.

04 Jan

Posjeta premijera ZDK Op?oj bolnici Teanj

Premijer Zeni?ko-dobojskog kantona Fikret Plevljak i dr Sead Roajac, predsjednik OO SDP BiH Teanj, posjetili su u novogodinjoj no?i Op?u bolnicu Teanj i tom prilikom razgovarali sa pacijentima kao i deurnim ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima ove ustanove, te samom posjetom u kasnim novogodinjim satima odali priznanje zanimanjima koja ne poznaju radno vrijeme. 

24 Dec

Odrana tri stru?na predavanja

U petak 21.12.2012. godine u Amfiteatru Op?e bolnice Teanj odrana su tri stru?na predavanja za ljekare Op?e bolnice Teanj i JU Doma zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Teanj.

O temi "Controloc - Efikasnost i sigurnost primjene za Vas i Vaeg pacijenta", predavanje je odrao mr.sc.dr. Rifat Sejdinovi?, spec.internista i subspec.pulmolog iz Op?e bolnice Teanj.

Za temu "XefoRapid - Inovacija u tretmanu akutne boli", predava? je bio prof.dr. Besim Prnjavorac, spec.internista-imunolog, subspec. pulmolog iz Op?e bolnice Teanj.

O temi "CalciMonta - Karika koja nedostaje u terapiji osteoporoze" predavanje je odrao prim.dr.Enes Hundur, spec.fizikalne medicine iz JU Doma zdravlja Teanj.