e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI29 Maj

Medicinska ekipa se vratila iz Domaljevca

Zaposlenici Op?e bolnice Teanj koji su bili upu?eni kao pomo? upanijskoj bolnici Oraje, boravili su tri dana u Domaljevcu gdje su pruali zdravstvenu pomo? stanovnitvu tog poplavljenog podru?ja, vratili su se puni utisaka i dojmova koji se ?ovjeku urezuju zauvijek u pam?enje.20 Maj

Pomo? upanijskoj bolnici Oraje

U dogovoru sa direktorom upanijske bolnice Oraje jedna mobilna ekipa u sastavu Kurbai? dr Zahid, doktor medicine, Katavi? eljko, diplomirani medicinski tehni?ar i Turali? Jasmin, voza? saniteta krenula je sa odreenom koli?inom lijekova i sanitetskog materijala  u Oraje kao pomo? ovoj ustanovi i stavljaju se na raspolaganje do daljnjeg.

19 Maj

Odgovor Op?e bolnice Teanj u situaciji izazvanoj poplavama

Obezbjedila je ve?i broj bolesni?kih kreveta, prostorije za izolaciju, a oformila je i dva punkta sa medicinskim osobljem iz Bolnice sa internistom, hirurgom, doktorima medicine i medicinskim sestrama / tehni?arimaza svakodnevni rad u Misuri?ima i Kosovi (op?ina Maglaj) kako bi bili to blie ugroenom stanovnitvu ovog podru?ja. Uvedeni su posebni protokoli i metode u postupanju koji bi trebali osigurati maksimalan broj spaenih ivota, najbru mogu?u pomo? uneste?enima kao i najbolje mogu?e uslove zbrinjavanja.26 Mar

Stru?na predavanja u saradnji sa Bosnalijekom

Pod pokroviteljstvom kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo u Op?oj bolnici Teanj dana 25.03.2014. godine odrana su dva stru?na predavanja. Predava?i su bili iz Op?e bolnice Teanj prof.dr. Besim Prnjavorac sa temom "Zna?aj smjernica u lije?enju hipertenzije" i dr.med.sci. Rifat Sejdinovi? sa temom "Fenix (pantoprazol) - uloga i zna?aj u lije?enju bolesti jednjaka".

Kompanija Bosnalijek je ova predavanja organizovala kao doprinos razvoju savremenih trendova i unaprjeenja zdravstva u Bosni i Hercegovini. Teme su bile veoma interesantne i prvenstveno namjenjene ljekarima i medicinskom osoblju Op?e bolnice Teanj i JZU Dom zdravlja "Izudin Mulabe?irovi?-Izo" Teanj.14 Nov

Odrani 3. Pulmoloki dani

U subotu 16.11.2013. godine u Op?oj bolnici Teanj je u saradnji sa Ministarstvom zdravstva i Ljekarskom komorom Ze-do kantona odran ve? tradicionalni tre?i po redu stru?no nau?ni skup sa me?unarodnim u?e?em "Pulmoloki dani". Na skupu su sudjelovali stru?njaci iz oblasti pulmologije, kardiologije, patologije, hirurgije iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine.11 Okt

U?e?e Op?e bolnice u projektu

 

Udrruenje Infohouse i ove godine je organizovalo 7. Socijalni dan u sklopu projekta Volontiraj - kreditiraj 2013. Kao i do sada, Op?a bolnica Teanj uzela u?e?a u projektu te je dana 10.10.2013. godine uprili?ila angaman u?enicima srednjih kola sa podru?ja Op?ine Teanj.07 Aug

Posjeta u povodu Ramazanskog bajrama


U povodu predstoje?eg Ramazanskog bajrama, dana 07.08.2013. godine u posjeti Odjeljenju za plu?ne bolesti Op?e bolnice Teanj bili su Op?inski na?elnik mr.sc. Suad Huski? i glavni imam Medlisa IZ-e Teanj Fuad ef. Omerbai?, koji su tom prilikom svim pacijentima plu?nog odjeljenja kao i odjeljenja za dje?ije bolesti darovali hedije - bajramluke. Doma?in ove posjete direktor Bolnice dr.med.sci. Rifat Sejdinovi?, zajedno sa gostima obiao je pacijente kojima su u kratkom razgovoru uputili tople i iskrene elje za brzo ozdravljenje i to bri povratak svojim ku?ama, budu?i da je Pulmoloko odjeljenje Kantonalnog nivoa, pa samim tim i pacijenti na odjeljenju su iz Ze-do kantona. Pacijenti su bili prijatno iznenaeni ovom posjetom i uz rije?i hvale za doma?ina, Op?u bolnicu Teanj, zahvalil se gostima na uru?enim hedijama. 01 Aug

Imenovan novi - stari direktor

Upravni odbor Op?e bolnice Teanj na sjednici odranoj dana 15.07.2013. godine, nakon provedene procedure javnog konkursa, izabrao je novog - starog direktora Op?e bolnice Teanj dr.med.sci. Rifata Sejdinovi?, spec.interne medicine i sub.spec. pulmologije na mandatni period od 4 godine po?ev od 01.08.2013. godine.

Na odluku o izboru i imenovanju direktora Op?e bolnice Teanj, saglasnost je dao Op?inski na?elnik, ?ime je i zavrena procedura oko izbora i imenovanja direktora Op?e bolnice Teanj.

29 Jul

Solidarnost na djelu

Povodom katastrofalnog poara koji je zahvatio Kantonalnu bolnicu Biha?, Upravni odbor Op?e bolnice Teanj je odrao dana 26.07.2013. godine vanrednu sjednicu. Tom prilikom je odobrena jednokratna nov?ana pomo? u iznosu od 5.000,00 KM na ime saniranja nastale tete od poara, to je istog dana i upla?eno na ra?un Kantonalne bolnice Biha?. Takoe, ponuena je i pomo? u materijalno tehni?kim sredstvima, medicinskoj i posteljnoj opremi, stru?nom ljekarskom kadru i prijemom odreenog broja pacijenata na nastavak lije?enja u Op?oj bolnici Teanj.07 Jun

Sve?ani ispra?aj u penziju - Lupi? Bajro

Dana 31.05.2013. godine uprili?en je sve?ani ispra?aj dugogodinjeg zaposlenika Op?e bolnice Teanj Lupi? Bajre u zasluenu penziju. Na skromnoj sve?anosti koja je tim povodom prireena, Direktor Bolnice je u svom kratkom govoru zahvalio Lupi? Bajri na korektnom i profesionalnom odnosu prema poslu i kolegama, zaelio mnogo sre?e i zdravlja u penzionerskim danima i na kraju uru?io prigodan poklon. Kako je uobi?ajeno u ovoj ustanovi, prigodni pokloni su uru?eni i iz svih slubi i odjeljenja Bolnice, na kojima se Lupi? Bajro toplo i iskreno zahvalio.