e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI25 Feb


30 Dec

NOVI UPRAVNI ODBOR

Dana 28.12.2015. godine odrana je Konstituiraju?a sjednica Upravnog odbora Op?e bolnice Teanj na kojoj su prisustvovali i ?lanovi predhodnog saziva. Rjeenjem Op?inskog vije?a Teanj o kona?nom imenovanju Predsjednikai ?lanova Upravnog odbora Op?e bolnice Teanj, za predsjednika je imenovan Ali? Meho, dipl.ing.mainstva, a za ?lanove Torlakovi? dr Murat, spec.porodi?ne medicine i kiljo dr Nermin,spec. iz radiologije, na mandatni period od 4 godine.09 Nov

ZAVRENI PULMOLOKI DANI - TEANJ 2015

U subotu 07.11.2015. godine u Op?oj bolnici Teanj uspjeno je zavren 5. Stru?no - nau?ni skup sa me?unarodnim u?e?em "Pulmoloki dani - Teanj 2015" u organizaciji Op?e bolnice Teanj i Ljekarske komore ze-do kantona.

Skup je otvorio direktor Op?e bolnice Teanj doc.dr.med.sc. Rifat Sejdinovi?, a rije?i dobrodolice i uspjean rad ovom skupu uputio je i Na?elnik Op?ine Teanj mr.sc. Suad Huski?.04 Nov

PULMOLOKI DANI - TEANJ 2015

U subotu 07.11.2015. godine u Amfiteatru Op?e bolnice Teanj odrat ?e se 5. stru?no-nau?ni skup "Pulmoloki dani - Teanj 2015" na kojem ?e biti prezentovani stru?ni radovi, originalna istraivanja te predavanja iz pulmologije. Kao i do sada, cilj skupa je razmjena znanja i iskustava iz ove oblasti a o?ekuje se veliki broj stu?njaka iz cijelog regiona.
19 Okt

ZAVRENA DRUGA KOLA UZV ABDOMENA

Dodjelom certifikata u subotu 17.10.2015. godine u Op?oj bolnici Teanj zavrena je druga po redu "kola ultrazvuka abdomena". Program koji je sadravao teoretsku i prakti?nu edukaciju, uspjeno je zavrilo 13 polaznika iz JZU Doma zdravlja Zenica, JZU Doma zdravlja Tesli?, JZU Doma zdravlja Maglaj i Op?e bolnice Teanj. Tokom trajanja ove edukacije, doktori su nau?ili zna?aj i upotrebu ultrazvuka i ultrazvu?ne dijagnostike u svakodnevnom radu. Predava?i su bili poznati stru?njaci iz ove oblasti prof.dr.med.sc. Enver Zerem, prof.dr.med.sc. Senaid Trna?evi?, prof.dr.med.sc. Denijal Tulumovi?, doc.dr.med.sc.Rifat Sejdinovi?,prof.dr.med.sc. Besim Prnjavorac i dr Nermin kiljo.30 Sep

II KOLA ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 28.09.2015. godine u Op?oj bolnici Teanj zapo?ela je "II kola ultrazvuka abdomena" u organizaciji Op?e bolnice Teanj, UKC Tuzla i Ljekarske komore Zeni?ko-dobojskog kantona.

kola UZV abdomena ?e i ovoga puta omogu?iti teoretska i prakti?na znanja i iskustva iz oblasti ultrazvu?ne i color dopler dijagnostike abdomena, te predstavlja usmjereno sticanje znanja iz ove oblasti a samim tim i poboljanje zdravstvene zatite stanovnitva.07 Jul

ZAHVALNICA PLU?NOM ODJELJENJU

Na rad zaposlenika Op?e bolnice Teanj upu?eno je mnogo zahvala od korisnika usluga. Jedna od njih upu?ena je i putem lista "Dnevni avaz" od 05.07.2015. godine od Mirsade Tuti? osoblju Odjeljenja za pulmoloke bolestiom, te ga prenosimo u cjelosti.25 Maj

Nastup Op?e bolnice Teanj na sajmu

Na 11. Sajmu privrede "Biznis  2015" Teanj, koji je odran u Tenju od 21. - 23. maja 2015. godine, tradicionalno se predstavila i Op?a bolnica Teanj. U okviru sajamskog nastupa, Op?a bolnica je za sve posjetioce svog tanda pripremila mogu?nost mjerenja nivoa e?era u krvi, spirometriju (test za procjenu funkcije plu?a mjerenjem volumena vazduha) kao i kontrolu pritiska (tlaka) uz prezentaciju palete medicinskih usluga u oblasti prevencije i lije?enja u ovoj ustanovi.

28 Apr

POSJETA MINISTRA ZDRAVSTVA ZDK

Dana 20.04.2015. godine u kratkoj posjeti Op?oj bolnici Teanj bio je ministar zdravstva Zeni?ko-dobojskog kantona dr Bojan Gvozdenovi?. Tom prilikom je ministar sa direktorom Bolnice doc.dr.med.sc. Rifatom Sejdinovi?em obiao sva odjeljenja i slube i upoznao se sa organizacijom i na?inom rada ove ustanove, obimom i kvalitetom zdravstvenih usluga koje ova ustanova prua pacijentima kao i sa prioritetima budu?eg razvoja Bolnice. U razgovoru sa osobljem i pacijentima, ministar je dobio uvid u svakodnevni rad i kvalitet pruenih usluga pacijenata, te izrazio svoje zadovoljstvo sa onim to je vidio.17 Mar

SEMINAR I RADIONICA

Dana 13.03.2015. godine u organizaciji Op?e bolnice Teanj, Klinike Golnik (Slovenija) i Ljekarske komore Zeni?ko - dobojskog kantona odran je Seminar sa radionicom pod nazivom "SLEEP APNEA - dijagnostika i terapija".

O ovoj veoma interesantnoj temi predava?i su bili istaknuti stru?njaci iz Klinike Golnik Matja Flear, Iris Gramc i Kristina Ziherl, Op?e bolnice Teanj Rifat Sejdinovi? i Besim Prnjavorac i UKC Tuzla Suvad Dedi?.