e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

O nama

Početak zdravstva na području Tešnja

Kao prvi dokument o načinu liječenja i zdravstvenoj kulturi u Tešnju pominje se Tešanjska ljekaruša - 1835. godine (Anali Historijskog muzeja JAZU u Dubrovniku VIII-IX, 1962, str.449-505).
Hadži Aljo Mešić označava se prvim ljekarom u Tešnju - 1864. godine. U izvornom dokumentu piše "narodni ljekar", iz čega se može naslutiti da se bavio liječenjem - "narodnom medicinom".
Klasična ambulanta konvencionalne medicine otvorena je 1885. godine. Kao prvi doktor u Tešnju pominje se dr. Jaroslav Wertheimer. od 1893. godine doktor u Tešnju je službovao dr. med. Bela Eszelowski, odmah poslije njega - dr med. Josip Romazekan, a od 1900. godine dr. med. Ferdinand Engel.
U Tešnju je 1899. godine radio narodni ljekar Muho Berberović.
Prva apoteka u Tešnju osnovana je 1884. godine a prvi apotekar je bio Petar Misitas.


                                                                                                                                      
 U periodu izmeðu dva svjetska rata stalna ambulanta nalazila se u zgradi ŠPITALJ,  u mahali Tepe, u kojoj je nakon drugog svjetskog rata otvoren Odjel za liječenje tuberkuloznih bolesnika.

Bolnicu stacionarnog tipa Tešanj nije imao. Pacijenti su na tretman upućivani u Tuzlu, Sarajevo i druge veće centre.


Odmah nakon Drugog svjetskog rata u Tešnju je službovao stalni doktor. Od 1944. godine ovdje je na službi bio, sve do umirovljenja početkom sedamdesetih godina, dr Nikola Ljahov.
1954. godine počela je gradnja objekta Doma zdravlja, a već 1958. godine u njemu je bilo uposleno 40 radnika. Od tada počinje i otvaranje ambulanti na terenu, a u zdravstvu se zapošljava sve veći broj stručnih medicinskih kadrova.
Neposredno pred početak agresije na BiH u tešanjskom zdravstvu bilo je zaposleno oko 230 radnika.

Početkom maja 1992. godine od zdravstvenih ustanova (Doma zdravlja Tešanj, odjeljenja RMC Doboj koji su bili locirani u Tešnju) formira se Ratna bolnica Tešanj koja je prihvatila svo medicinsko osoblje kao i nemedicinsko osoblje izbjeglo iz RMC Doboj i drugih zdravstvenih centara regije.Za upravnika Ratne bolnice postavlja se Prof. dr sci Ekrem Ajanović.

OPÆA BOLNICA TEŠANJ

Rješenjem Ministarstva zdravstva R BiH, broj 02-5-472/94 od 26.05.1994. godine utvrðeno je da su ispunjeni uslovi prostora, opreme i kadra za obavljanje sekundarne zdravstvene zaštite  a time i formiranje Opće bolnice Tešanj.
Prelazno općinsko vijeće Tešanj na sjednici održanoj 07.09.1994. godine donosi Odluku o osnivanju Opće bolnice Tešanj. Viši sud u Dobojunizvršio je upis u sudski registar 13.10.1994. godine i ovlastio kao VD prof. dr sci Ekrema Ajanović. Kantonalni sud u Zenici 06.08.1988. godine izvršio je upis u sudski registar zbog usklaðivanja djelatnosti sa sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti.  Ministarstvo zdravlja Ze-do kantona 16.11.2000. godine donijelo je Rješenje da Javna ustanova Opća bolnica Tešanj ispunjava uvjete prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme i sanitarno-preventivne uvjete za obavljanje bolničke djelatnosti. Bolnica se upisuje u poseban registar Kantonalnog ministarstva zdravstva.

 
- Za prvog direktora Opće bolnice Tešanj imenovan je Prof. dr sci Ekrem  
  Ajanović i tu je dužnost obnašao od 07.09.1994. godine do 12.11.1996.
  godine.

- Od 13.11.1996. godine do 04.07.1997. godine za VD direktora Opće
  bolnice Tešanj imenovan je Prim. dr Alija Smajlović, specijalista hirurg.

- Od 05.07.1997. godine pa do 31.07.2005. godine, odnosno u dva mandata direktor bolnice je bio prof. dr.  Besim Prnjavorac, specijalista interne medicine - kl.imunolog - pulmolog.

- Od 01.08.2005. godine do 31.07.2009. godine direktor Opće bolnice Tešanj bio je prim. dr  Hajrudin Ðogić, specijalista dječije kirurgije.
 
- Od 01.08.2009. godine  do 31.07.2017. godine direktor Opće bolnice Tešanj bio je doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinović, specijalista interne medicine - subspec.pulmolog.
 
Od 01.08.2017. godine za direktora Opće bolnice Tešanj na mandatni period od četiri godine imenovan je prim.doc.dr.med.sci. Hasan Škiljo, specijalista opće hirurgije - subspec. abdominalne hirurgije.

Važniji datumi :

- Prva dijaliza uraðena 15.03.1993. godine
- Prva gastroskopija uraðena 18.03.1999. godine
- Prva bronhoskopija uraðena 08.08.2000. godine
- Prvi PACE-maker ugraðen 07.01.2003. godine
- Plućni odjel otvoren 25.01.2000. godine
- Prva laparoskopska operacija uraðena 01.12.2001. godine
- Prva ehokardiografija uraðena 06.10.2001. godine

Danas Opća bolnica Tešanj je značajna ustanova koja zapošljava 245 radnika koji u suvremeno opremljenom prostoru sprovode specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo općine Tešanj i njoj gravitirajućih općina Doboj Jug, Usora, Maglaj.

U svom sastavu Opća bolnica Tešanj ima 10 odjeljenja u kojima je 221 bolesničkih kreveta čija je iskorištenost gotovo 100%,  kao i 10 službi i sve to smješteno u veoma komfornom prostoru.

Jedna od prepoznatljivosti ove ustanove je i ta što Opća bolnica Tešanj nema LISTE ČEKANJA NI ZA JEDNU MEDICINSKU USLUGU. 

Kvalifikaciona struktura u Općoj bolnici Tešanj:
47 doktora medicine,
   od toga 27 specijalista raznih specijalnosti,
                12 doktora medicine na specijalizaciji
                  8 doktora medicine

-    2 magistra zdravstvene njege,
18 diplomiranih medicinski sestara-tehničara,
11 viših medicinskih sestara-tehnilčara,
102 medicinska sestra-tehničar
-    1 diplomirani pravnik,
-    1 diplomirani ekonomista,
-    1 diplomirani inženjer informatike,
18 ekonomskih i administrativnih tehničara,
12 vkv radnika
32 zaposlenika sa nižom stručnom spremom

Kako dalje...
Novim tehnologijama, novim doktrinama medicinskih postupaka, usvajajući kao zlatni standard, pozitivna iskustva dosadašnje medicinske prakse.
Napredak je u usavršavanju dosada ustanovljenog znanja, vještine, doktrine i korekcije samo onog za što je dokazana bolja alternativa.

Posljednje novosti

25 Feb

OBAVIJEST O ZABRANI POSJETA

Na stručnom sastanku, održanom dana 25.02.2020. godine, donešena je odluka da se zbog trenutne epidemiološke situacije obustavljaju posjete svim pacijentima koji se nalaze na liječenju u Općoj bolnici Tešanj, do daljnjeg.

26 Nov

VRIJEDNA DONACIJA ODJELJENJU ZA DIJALIZU OPĆE BOLNICE TEŠANJ

Danas su Opću bolnicu Tešanj posjetili Asmir Neimarlija kao predstavnik Vakufske direkcije Islamske zajednice i Mohammed Ismaili Al Ansari, direktor fondacije "El Nedžat" iz Kuvajta. Cilj današnje posjete je bio donacija ...

13 Nov

POSJETA PREDSTAVNIKA OPĆE BOLNICE TEŠANJ JP RAD TEŠANJ

Dana 12.11.2019. godine prestavnici Opće bolnice Tešanj u sastavu: prim. doc. dr. med. sci. Hasan Škiljo - direktor, Mirela Salkić-Škiljo - načelnica Službe za ekonomsko-finansijske poslove i Meho Alić - Predsjednik UO Opće ...