e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

26 Maj

SVE?ANO OBILJEENO 25 GODINA OP?E BOLNICE TEANJ

Prije 25 godina Ratno predsjedništvo Op?ine donijelo je Odluku o osnivanju Ratne bolnice Doma zdravlja u Tešnju. Za komandanta je imenovan dr. Ekrem Ajanovi? koji je bio i organizator priprema za formiranje Ratne bolnice. Tešanj je tada imao Dom zdravlja sa tri odjeljenja regionalne bolnice u Doboju. Obzirom da je bilo izvjesno da se ?e Regionalna bolnica Doboj ostati u rukama SDS-a veoma vaan je ovaj doga?aj osnivanja Ratne bolnice u Tešnju za doga?anja koja su slijedila. Angauju?i doma?e ljekare i one koji su izbjegli iz Doboja uz angaovanje više osoba i organizacija Ratna bolnica je uspješno odgovorila velikom izazovu, posebno tokom potpunog okruenja nastalog 24.6.1993. godine. Bolnica je više puta granatirana i imala je 16 direktnih pogodaka neprijateljskih granata. Bilo je rtava i me?u pripadnicima Ratne bolnice. Bolnica je 1994. godine registrovavana kao Op?a bolnica Tešanj i danas je jedna je od dvije kantonalne bolnice.

U okviru obiljeavanja 25. ro?endana otkrivena je spomen plo?a ispred ulaza u Op?u bolnicu. Spomen plo?u su otkrili ratni komandant prof. Ekrem Ajanovi? i jedan od prvih doktora-hirurga prof. Amir Denjali?

Nakon otkrivanja spomen plo?e odrana je sve?ana akademija u prostorijama novog objekta Trnog centra Madi u Bukvi.

Uvodni govor odrao je aktualni direktor Op?e bolnice Tešanj doc.dr. Rifat Sejdinovi? koji je prisutne uputio na sadašnje stanje i uslove u Op?oj bolnici Tešanj, kao i problemima s kojima se susreo po preuzimanju direktorskog mandata.

Na sve?anoj akademiji prof.dr. Ajanovi? je govorio je o pripremama, osnivanju i radu Ratne bolnice, zatim o njenoj registraciji 1994. godine kao Op?e bolnice u Ministarstvu zdravlja RBiH.

O daljem razvoju Op?e bolnice govorili su raniji direktori prof. dr. Besim Prnjavorac (naro?ito o izgradnji zgrade i obezbje?enju finansija, saradnji sa Katalonijom i pomo?i koju su pruili), prim dr. Hajrudin Äogi?, kao i predsjednik Upravnog odbora ranijeg saziva dr. Faruk Unki?. 

Ova sve?anost bila je i prilika da se uru?i plaketa i zahvalnice institucijama koje su doprinijele razvoju Op?e bolnice. Plaketu je dobilo Udruenje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, a zahvalnice:Medicinski fakultet Sarajevo, Medicinski fakultet Tuzla, Medicinski fakultet Zenica, Univerzitetski klini?ki centar Srajevo, Univerzitetski klini?ki centar Tuzla i Kantonalna bolnica Zenica.

Sve?anu akademiju su muzi?kim izvedbama pratili u?enici odjeljenje Muzi?ke škole OŠ Rešad Kadi?, a gosti i radnici Op?e bolnice i njeni penzioneri su nastavili druenje zajedni?kom ve?erom.

Pristiglo je i niz telegrama ?estitki, a sve?anoj akademiji prisustvovao je veliki broj poznatih li?nosti iz oblasti medicine.