e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

31 Okt

ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE PO TRE?I PUT U OP?OJ BOLNICI TEANJ

27.10.2017. godine po tre?i put u Tešnju je odrana škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera, a pokrovitelj je Evropsko respiratorno društvo (ERS). Organizator ovogodišnje škole su Op?a bolnica Tešanj i Institut za plu?ne bolesti Vojvodine iz Sremske Kamenice.

'Ja se nadam da ?e i ove godine kao i prošle u?esnici biti zadovoljni, da ?e ste?i velika iskustva i znanja i da ?e to mo?i prenijeti to u svoje zdravstvene ustanove i primijeniti kod svojih pacijenata. U kona?nici o?ekujem da ?e najve?i benifit iz ovoga izvu?i pacijenti, koji su korisnici naših usluga' – isti?e direktor Op?e bolnice Tešanj dr.sci.med.prim. Hasan Škiljo.

Dr.sci.med Mirjana Jovan?evi?-Drvenica sa Instituta za plu?ne bolesti u Sremskoj Kamenici je i direktor i jedan od organizatora ovog kursa pojašnjava da je za polaznike kursa najbitnije da savladaju pravilne tehnike izvo?enja spirometrije te dodaje: 'Zašto je vano da pravilno izvodimo spirometriju? Zato što je to jedna od glavnih dijagnosti?kih metoda hroni?ne opstruktivne bolesti plu?a, koja se nalazi na 4. mestu oboljevanja i umiranja u svetu, a i kod nas, sa tedencijom da se iza 2020.godine popne na 3. mesto. Osnova dijagnostike je zapravo spirometrija i zato je vano da se ona pravilno izvodi kako bi na vreme otkrili ove pacijente.'

'Drago mi je što sam opet u bolnici u Tešnju koja sura?uje sa Univerzitetskom bolnicom Golnik u Sloveniji. I moram re?i da iz Op?e bolnice Tešanj vrlo ?esto dolaze doktori kod nas na edukaciju, tako da diu nivo lije?enja plu?nih bolesnika i u ovoj oblasti. Puša?ka bolest plu?a, hroni?na opstruktivna bolest plu?a je bolest koja obuhva?a 20% svih puša?a.' - isti?e prof. Matja Fleer, direktor klinike Golnik.

Prema njegovim rije?ima ova bolest se naj?eš?e javlja kao posljedica pušenja kod osoba koje konzumiraju duhan i duhanske prera?evine due od 15 godina. Isti?e da medicinsko osoblje i oprema koje posjeduje Op?a bolnica u Tešnju garantuju najbolju medicinsku skrb za bolesnike iz ove skupine na ovom podru?ju.

Prema rije?ima prof.dr. Besima Prnjavorca, na?elnika Odjeljenja za pulmološke bolesti Op?e bolnice u Tešnju spirometrija je metoda koja kae da li neko ima bronhitis, da li neko ima ošte?enje plu?ne funkcije, i kakvo je to ošte?enje plu?ne funkcije. 

Kako su istakli naši sugovornici infektivne plu?ne bolesti su u blagom opadanju dok sve ve?i broj oboljelih se susre?e sa hroni?nim opstruktivnim bolestima plu?a, te je jako bitno imati stru?no osposobljen kadar koji ?e pravilno mo?i dijagnosticirati problem te pomo?i pacijentu.

Ovogodišnji predava?i bili su: Rifat Sejdinovi?, Matja Fleer, Mirjana Jovan?evi?-Drvenica, Edin Jusufovi?, Besim Prnjavorac, Sanja Hromiš, Vladimir ugi?. 

Ovogodišnja škola spirometrije okupila je preko 40 polaznika iz BiH i susjednih zemalja. Metoda spirometrije se koristi za ispitivanje ventilacijske funkcije plu?a, odnosno ispitivanje nekih stati?kih i dinami?kih plu?nih volumena i kapaciteta. 

Rifa Vilaševi?/zosradio.ba