e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Vodi?

  


( Izvod iz ku?nog reda o lakem snalaenju pacijenata i posjetitelja u bolnici )


Potovani pacijenti,

Dobro je znati i pripremiti se za proceduru kako ostvariti svoja prava iz sekundarne razine zdravstvene zatite, koju vam moe pruiti Op?a bolnica Teanj


KAKO DOI U OPU BOLNICU TEANJ

Djelatnost Op?e bolnice Teanj obuhva?a dijagnostiku, lije?enje, medicinsku rehabilitaciju, boravak i prehranu.

Kada osoba ima neki zdravstveni problem, javlja se u ambulantu svom porodi?nom ljekaru, odakle se uz miljenje ljekara pacijent upu?uje sa ispunjenom uputnicom u Bolnicu na daljnju obradu i lije?enje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom dolaska u bolnicu radi prijema na odjeljenje svaki pacijent  pored uputnice, mora donijeti ovjerenu zdravstvenu knjiicu, li?nu / osobnu kartu.
Takoe, potrebno je sa sobom donijeti svu raniju medicinsku dokumentaciju kao i otpusne liste, ukoliko su ranije boravili u bolnici.
Svaki pacijent koji nema ovjerenu zdravstvenu knjiicu, snosit ?e sve trokove u skladu sa cijenovnikom zdravstvenih usluga u punom iznosu.

PRIJEM NA BOLNI?KO ODJELJENJE

Pacijenti  se primaju na bolni?ka odjeljenja na osnovu uputnice koju izdaje nadleni porodi?ni ljekar dok se u hitnim slu?ajevima pacijenti moraju primiti i bez uputnice.
O prijemu na bolni?ko odjeljenje odlu?uje na?elnik odjeljenja ili deurni ljekar.
Prijem na bolni?ko odjeljenje se obavlja svakim danom za vrijeme radnog vremena dok se hitni slu?ajevi obavljaju u svako doba dana.
Upis pacijenata obavlja se odmah na odjeljenju na koje se pacijent upu?uje.
Odje?a, obu?a i drugi li?ni predmeti pacijent ostavlja u gardarobni ormari?, ako nije te predmete predao pratnji.
Novac ili druge vrijednosti pacijent predaje rodbini ili ako je nema deurno osoblje to preuzima komisijski.
Za vrijednosti koje pacijent ne ostavi na ?uvanje, Op?a bolnica ne snosi nikakvu odgovornost.

PRAVA I DUNOSTI PACIJENTA

Svaki pacijent duan je potovati i pridravati se ku?nog reda bolnice kojim se regulie prijem i boravak pacijenta na odjeljenju.
Pacijentu je zabranjeno:
- izlaziti van kruga bolnice u bolni?koj odje?i,
- dranje i noenje oruja,
- ote?ivanje opreme, aparata, inventarskih predmeta, zgrade,
- pjevanje, sviranje i svako ostalo naruavanje mira,
- nepotrebno izlaenje iz bolesni?ke sobe i zadravanje na hodnicima,
- puenje u bolesni?kim sobama i hodnicima,
- samovoljno odlaenje u druge bolesni?ke sobe,
- donoenje i uivanje alkoholnih pi?a,
- zadravanje hrane ili posuda nakon obroka,
- bacanje bilo kakvih predmeta ili otpadaka kroz prozor,
- dovoenje ve?eg broja posjetitelja u bolesni?ku sobu,
- upotreba elektri?ne grijalice i kuhala za pripremanje hrane i toplih 
  napitaka,
Gledanje tv programa dozvoljeno je samo u za to odreenim prostorijama od strane uprave bolnice ili u bolesni?koj sobi ukoliko to ne smeta drugim pacijentima.

POSJETE BOLESNICIMA

Posjete bolesnicima dozvoljena je svakim danom od 14,00 do 16,00  sati, s tim, da je prije 14 sati i poslije 16,sati posjeta dozvoljena uz saglasnost na?elnika Odjeljenja i deurnog ljekara uz obaveznu prijavu kod portira bolnice.
Posjetiteljima je zabranjeno:
- puiti za vrijeme posjete,
- donositi hranu koju pacijent ne smije konzumirati,
- remetiti red i mir,
- sjediti ili leati u krevertu pacijenta,
- ulaziti ili boraviti u prostorijama kojima je zabranjen pristup pacijentima,
- unositi i vriti prodaju stvari,
- bilo kojim djelima uznemiravati ili smetati ostalim pacijentima,
- uvoditi ivotinje u bolnicu,
- noenje oruja u bolnici.

OTPUST PACIJENTA

Otputanje pacijenta iz bolnice odobrava na?elnik odjeljenja ili deurni ljekar.
Otputanje pacijenta iz bolnice po pravili se obavlja od 9 do 13 sati svakog radnog dana.
U trenutku odlaska iz bolnice pacijentu se uru?uje otpusno pismo.
Pacijentu se vra?aju sve stvari koje je dao na ?uvanje uz potpis prijema.
Ukoliko je potrebno upu?ivanje pacijenta na daljnje lije?enje, osigurat ?e se po potrebi prijevoz i eventualno pratnja.

                                                  ....

 


Posljednje novosti

02 Apr

ZAVRŠENA V ŠKOLA ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I ULTRAZVUKA ABDOMENA

Dana 30.03.2019. godine /subota/ završnim ispitom i svečanom dodjelom certifikata za 11 polaznika uspješno je završena V Škola ultrazvučne dijagnostike i ultrazvuka abdomena u organizaciji Opće bolnice Tešanj...

29 Jun

IV ERS-OVA KOLA SPIROMETRIJE U OP?OJ BOLNICI TEANJ

Danas se po ?etvrti put u Tešnju organizuje škola spirometrije. I ovogodišnja škola spirometrije je me?unarodnog karaktera. Škola je akreditovana od strane Evropskog Respiratornog udruenja (ERS-a) u okviru ...