e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

Ostale aktuelnosti

cigareta-333.jpg


Na osnovu ?lana 3. Zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih preraevina ("Sl.novine FBiH", broj 6/98) i ?lana 32. Statuta Op?e bolnice Teanj, direktor Op?e bolnice Teanj   d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U
o zabrani upotrebe duhanskih preraevina


I
Zabranjuje se upotreba duhanskih preraevina (puenje) u Op?oj bolnici Teanj od 01. 07. 2009. godine.

II
Zabrana upotrebe duhanskih preraevina (puenja), odnosi se na zaposlenike, pacijente i posjetioce kao i sva druga lica koja se iz bilo kog razloga nau u slubenim prostorijama Op?e bolnice Teanj.
Zabrana upotrebe duhanskih preraevina (puenja), odnosi se na sve slubene prostorije Op?e bolnice Teanj (holove, hodnike, sanitarno-higijenske prostorije, ljekarske ordinacije, ljekarske i sestrinske sobe i dr.).

III
Sva lica koja se zateknu da kre zabranu upotrebe duhanskih preraevina (puenja) podlijeu sankcionisanju u skladu sa ?lanom 17. Zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih preraevina ("Sl.novine FBiH", br. 6/98).

IV
Odluka stupa na snagu danom donoenja, a primjenjuje se od 01.07.2009. godine.


Posljednje novosti

14 Jun

DIGITALIZACIJA RTG KABINETA

U sklopu plana razvoja naše bolnice dana 14.06.2019. godine u Opću bolnicu Tešanj je isporučena je i postavljena oprema za digitalizaciju radioloških snimaka. Navedena oprema je najnovije generacije i radi na principu detektora...

14 Jun

KOMEMORACIJA U ČAST PREMINULOG DR. MIJE GRGIĆA

Dana 14.06. 2019. godine u 14:30 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole u Sivši održana je komemoracija dugogodišnjem zaposleniku Opće bolnice Tešanj, dr. Miji Grgić.

Na komemoraciji se obratio i direktor Opće ...

13 Jun

HIFA DONIRALA VOZILO ZA OPĆU BOLNICU TEŠANJ

Firma HIFA d.o.o. donirala je reanimobil u vrijednosti od 120.000,00 KM za Opću bolnicu Tešanj. U ime grupacije, ključeve je uručio Hajrudin Ahmetlić, direktor i vlasnik kompanije Hifa Petrol.

Svečano uručenje donacije za Opću ...